On­te, día es­pe­cial en Vi­vei­ro, que aín­da vi­vi­rá máis xor­na­das das Le­tras Ga­le­gas.

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Na xor­na­da cla­ve do 17 de maio a ma­ñá so­lea­da fi­xo bri­lar aín­da máis as Le­tras Ga­le­gas en Vi­vei­ro on­te, es­pe­cial­men­te na Pra­za da fon­te­no­va on­de Porta da Vi­la e Neira Brochs sa­ca­ron os­li­bros en gal­go á rúa, men­tres que Tem­pus Fu­git e a co­ral Al­bo­ra­da pu­xe­ron a no­ta mu­si­cal. Na ci­da­de, bai­xo a or­ga­ni­za­ción do Con­ce­llo, aín­da que­da máis por ofer­tar, es­te sábado 19 con­ta­con­tos de Pe­dro Bran­da­riz (12.00, Bi­blio­te­ca Mu­ni­ci­pal) e o do­min­go a Ga­la da Lin­gua (20.00, Teatro Pas­tor Díaz) que con­ta­rá cos se­guin­tes pro­ta­go­nis­tas: Cán­di­do Pa­zó, Bran­da­riz e Rei, Naj­la Sha­mi e Lois Pérez. Se­rá sen dú­bi­da un bro­che dou­ra­do, co­mo se me­re­cen as Le­tras.

FOTO XAIME F. RAMALLAL

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.