Xor­na­da lú­di­ca e cul­tu­ral en Cervo.

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

En San Ci­brao, Con­ce­llo e A Re­bo­la­xe ce­le­bra­ron an­ton­te o Día das Le­tras Ga­le­gas na Pra­za dos Cam­pos con mú­si­ca, gas­tro­no­mía, xo­gos po­pu­la­res... Foi un­ha xor­na­da com­ple­ta e in­ten­sa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.