A Ma­ri­ña sa­ca pei­to na xor­na­da prin­ci­pal po­la no­sa lin­gua ga­le­ga

Nas prin­ci­pais vi­las da co­mar­ca ce­le­brou­se on­te a fes­ti­vi­da­de con va­rias ac­ti­vi­da­des e do máis di­ver­sas

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA - Yo­lan­da García / re­dac.vi­vei­ro@la­voz.es

É ver­da­de que o Día das Le­tras Ga­le­gas non de­be­ría ser un 17 de maio. De­be­ría ser to­dos e ca­da un dos 365 que com­ple­tan un ano. Por­que aín­da que a lin­gua ga­le­ga con­vér­te­se en pro­ta­go­nis­ta ab­so­lu­ta nun­ha xor­na­da co­ma a de on­te, en ca­da novo día to­ca sa­car pei­to por ela. Co­mo se fi­xo on­te na Ma­ri­ña ta­mén, ao com­pás dou­tras co­mar­cas ga­le­gas.

Fo­ron va­rios os pro­gra­mas cul­tu­rais que no día cla­ve re­ser­va­ron un es­pa­zo ás Le­tras Ga­le­gas: Vi­vei­ro, Ri­ba­deo, Bu­re­la, O Va­la­dou­ro... Agár­da­nos máis es­ta fin de se­ma­na.

3, 2, 1, gra­ban­do...

Hou­bo ho­me­na­xes di­ver­sas. Sa­la 5 de Vi­vei­ro vol­veu a fa­cer un ví­deo, gra­ba­do por Sa­be­la Blan­co e que po­de ver­se na web e re­des de La Voz de A Ma­ri­ña, así co­mo os ne­nos do co­le­xio vi­vei­ren­se de Co­vas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.