A Mi­ro Ca­sa­be­lla, Tino Baz e a Co­ral lo­cal en Ri­ba­deo

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Ho­xe • 20.30 • Au­di­to­rio Mu­ni­ci­pal Her­nán Na­val •

Pou­cas ve­ces te­re­mos oca­sión de go­zar co­mo se­rá po­si­ble ho­xe en Ri­ba­deo dun­ha pre­sen­za ar­tís­ti­ca tan des­ta­ca­da en­ri­ba dun es­ce­na­rio. A vi­la aché­ga­nos a opor­tu­ni­da­de a tra­vés do con­cer­to de Mi­ro Ca­sa­be­lla «Can­tor da dig­ni­da­de» co acom­pa­ña­men­to de Ti-

no Baz, máis a Co­ral Po­li­fó­ni­ca de Ri­ba­deo. Or­ga­ni­za o Con­ce­llo ri­ba­den­se.

C. QUIÁN

Mi­ro Ca­sa­be­lla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.