A Xun­ta ache­ga 77.000 eu­ros pa­ra co­la­bo­rar co Re­su­rrec­tion

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

A Xun­ta de Ga­li­cia ache­ga 77.000 eu­ros pa­ra co­la­bo­rar coa or­ga­ni­za­ción do Re­su­rrec­tion Fest, que ho­xe da co­me­zo en Vi­vei­ro e que se ten con­ver­ti­do nun dos fes­ti­val máis im­por­tan­tes do pa­no­ra­ma mu­si­cal do ve­rán en to­do o Es­ta­do. O de­le­ga­do te­rri­to­rial da Xun­ta en Lu­go, Jo­sé Ma­nuel Bal­sei­ro, ex­pli­cou que o Go­berno ga­le­go pre­ten­de con­tri­buír a con­so­li­dar «un ma­pa ga­le­go de fes­ti­vais pro­fe­sio­nais que di­na­mi­zan a con­tra­ta­ción e a crea­ción de pú­bli­cos».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.