Der­bi? Quin Der­bi?

Mundo Deportivo (Barcelona) - - BARÇA - Er­nest Be­nach

Aquest cap de set­ma­na ens tro­bem en l'uni­vers fut­bol amb dos der­bis im­por­tants. A la lli­ga es­pan­yo­la, el der­bi ca­ta­là per ex­cel•lèn­cia, Ba­rça con­tra Es­pan­yol. Aquest cop tro­ba­ré a fal­tar l'in­ter­can­vi de mis­sat­ges amb l'amic Car­les

Ca­nut que re­cent­ment ens va dei­xar. Sem­pre era obli­ga­to­ri el co­men­ta­ri del par­tit abans del der­bi. El Ca­nut ,amés d'un gran ac­tor era un sa­vi del fut­bol. Pe­rò el der­bi que ha aga­fat un pro­ta­go­nis­me glo­bal és el Ri­ver-Bo­ca que es ju­ga­rà al San­tia­go Ber­na­beu en un al­tre des­pro­pò­sit ma­jús­cul del món del fut­bol.

La ma­jo­ria d'es­por­tis­tes i per­so­nat­ges re­lle­vants de l'Ar­gen­ti­na que he lle­git o es­col­tat aquests dies in­sis­tei­xen en què aquest par­tit no s'hau­ria d'ha­ver ju­gat mai fo­ra de l'Ar­gen­ti­na. Al­guns fins i tot creuen que no s'hau­ria d'ha­ver ju­gat. I pro­ba­ble­ment tin­guin raó. La prè­via del par­tit a l'es­ta­di de Ri­ver Pla­te és in­dig­na. Les imat­ges de l'au­to­bús de Bo­ca ape­dre­gat, la ba­ta­lla cam­pal que es va es­ta­blir al mig del ca­rrer, ju­ga­dors afec­tats pels ga­sos la­cri­mò­gens,... tot ple­gat una au­tèn­ti­ca ver­gon­ya.

So­vint diem que el fut­bol, mal­grat els mi­li­ons que mou arreu del món, mal­grat les pas­sions que des­per­ta i els im­men­sos in­ter­es­sos que be­llu­ga, és no­més un es­port, és no­més fut­bol. I no pot ser que una ac­ti­vi­tat lú­di­ca aca­bi ai­xe­cant les més bai­xes pas­sions d'una so­cie­tat. El món del fut­bol és en si ma­teix una gran con­tra­dic­ció. Gai­re­bé tan gran com que la fi­nal de la “Li­ber­ta­do­res” es ju­gui pre­ci­sa­ment a la ca­pi­tal de l'im­pe­ri con­tra el que van llui­tar, pre­ci­sa­ment, els “li­ber­ta­do­res” ho­me­nat­jats amb la co­pa

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.