L'Ajun­ta­ment ator­ga més de 10.000 eu­ros a les fa­mí­lies a tra­vés del xec bebé

En 2017, va­ren sol·li­ci­tar-se 103 aju­des, de les quals va­ren ser apro­va­des 97 (s'in­clouen 4 aju­des per nai­xe­ment de bessons)

Nou Horta - - Paterna -

El xec bebé és una aju­da mu­ni­ci­pal de 100 eu­ros, que l'Ajun­ta­ment de Pi­cas­sent, a tra­vés de la Re­gi­do­ria de Co­me­rç, des­ti­na a pal·liar les des­pe­ses fa­mi­liars per l’arri­ba­da d’un nou mem­bre a la fa­mí­lia. A més, tam­bé té com a ob­jec­tiu, po­ten­ciar el co­me­rç lo­cal, ja que amb els di­ners d’es­ta aju­da, s’hau­ran d’efec­tuar com­pres re­la­cio­na­des amb el nai­xe­ment del be­be en es­ta­bli­ments del mu­ni­ci­pi.

L'al­cal­des­sa, Con­xa Garcia, po­sa en va­lor es­ta ini­cia­ti­va que ja va per la novena edi­ció. Des de l'any 2010, les fa­mí­lies de Pi­cas­sent te­nen al seu abast es­ta aju­da de 100 eu­ros que com­pta amb un do­ble ob­jec­tiu: per una ban­da, col·la­bo­rar en les des­pe­ses fa­mi- liars da­vant l’arri­ba­da d’un nou mem­bre, i per al­tra, la po­ten­cia­ció de co­me­rç en Pi­cas­sent.

En mar­xa les aju­des de 2018

To­tes aque­lles fa­mí­lies em­pa­dro­na­des en Pi­cas­sent, que es­ti­guen in­ter­es­sa­des en pre­sen­tar la sol·li­ci­tud per de­ma­nar es­ta aju­da mu­ni­ci­pal po­den di­ri­gir-se a l’Ofi­ci­na d’Aten­ció Ciu­ta­da­na, ubi­ca­da a la plaça de l'Ajun­ta­ment nº 2, plan­ta bai­xa. Per ob­tin­dre més in­for­ma­ció, tam­bé po­den acu­dir al Cen­tre So­cial (AFIC), si­tuat al ca­rrer Car­les Al­bors 16, 2a plan­ta, o bé des­ca­rre­gar-se to­ta la do­cu­men­ta­ció a la web mu­ni­ci­pal, Per po­der ac­ce­dir a es­ta aju­da, se­rà ne­ces­sà­ria la pre­sen­ta­ció dels jus­ti­fi­cants de les des­pe­ses realit­za­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.