Èxit de par­ti­ci­pa­ció i propostes a la Set­ma­na de l'Ar­bre

Nou Horta - - Entrevista -

Xi­ri­ve­lla ha vis­cut la ter­ce­ra Set­ma­na Par­ti­ci­pa­ti­va de l'Ar­bre del 29 al 3 de fe­brer, que per ter­cer any con­se­cu­tiu ha or­ga­nit­zat la Re­gi­do­ria de Me­di Am­bient i Sos­te­ni­bi­li­tat, di­ri­gi­da per Bo­ro Mon­troy. Un to­tal de 8 as­so­cia­cions i col·lec­tius han par­ti­ci­pat en la plan­ta­ció de més de 50 ar­bres i 180 ar­bus­tos en di­fe­rents punts del mu­ni­ci­pi. Du­rant to­ta la set­ma­na 5 cen­tres edu­ca­tius de la lo­ca­li­tat han plan­tat di­fe­rents es­pè­cies dins del re­cin­te es­co­lar o als vol­tants. Es­te 2018 han par­ti­ci­pat Xi­ri­ve­lla Co­mer­cial i Pro­fes­sio­nal As­so­cia­da (Xi­riCo­mP­rA), el Col·lec­tiu Fe­mi­nis­ta Vic­tò­ria Sau, les ju­bi­la­des i ju­bi­lats del ba­rri de la Llum, Ami­gos del Bai­le, l'Agru­pa­ció Eco­lo­gis­ta La Xi­ri, l'AM­PA del CEIP Mi­guel de Cer­van­tes, l'Es­plai Amis­tat Xi­ri­ve­lla i l'As­so­cia­ció Agroe­co­lò­gi­ca Gi­ra-sols. Tots es­tos col·lec­tius han par­ti­ci­pat en la jor­na­da de plan­ta­ció si­mul­tà­nia, el dissabte 3 de fe­brer.

Els 5 cen­tres edu­ca­tius que han fet plan­ta­cions, grà­cies a la par­ti­ci­pa­ció dels equips di­rec­tius i do­cents, han si­gut el CEIP Rei en Jau­me, el CEIP Gre­go­ri Ma­yans, el CEIP Mi­guel de Cer­van­tes, el CEIP Ra­món y Ca­jal i l'IES Gon­za­lo Ana­ya.

En pa­ra­ules del re­gi­dor de Me­di Am­bient i Sos­te­ni­bi­li­tat, Bo­ro Mon­troy, "ca­da any re­bem més pe­ti­cions per part dels col·lec­tius i mol­tes d'elles vin­cu­len la ce­le­bra­ció de l'ar­bre a al­tres com­me­mo­ra­cions, com ara el Dia de la Pau o ho­me­nat­ges, com el de les ger­ma­nes Lis o dia­des ple­nes d'ac­ti­vi­tats re­la­cio­na­des amb el me­di am­bient com els ta­llers del Cen­tre Jo­ve o de l'AM­PA del CEIP Mi­guel de Cer­van­tes".

Per a l'al­cal­de de Xi­ri­ve­lla, Ri­card Bar­be­rà, "la Set­ma­na Par­ti­ci­pa­ti­va de l'Ar­bre és una ini­cia­ti­va de la Re­gi­do­ria de Me­di Am­bient i Sos­te­ni- bi­li­tat que de­mos­tra l'apos­ta de l'Equip de Go­vern per acon­se­guir fer una Xi­ri­ve­lla més sos­te­ni­ble i més ver­da. Un any més ha si­gut un èxit per les ini­cia­ti­ves dels col·lec­tius, a qui vull agrair el seu es­fo­rç i tre­ball". Tam­bé s'ha realit­zat una xa­rra­da so­bre re­fo­res­ta­ció a cà­rrec de Fe­rran Gan­dia, mem­bre de la co­mis­sió fo­res­tal d'Agró i por­ta­veu de la pla­ta­for­ma en de­fen­sa dels eco­sis­te­mes va­len­cians Bosc Viu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.