To­rrent pre­sen­ta la se­go­na fa­se del pro­gra­ma INICIACTIVA’T

Nou Horta - - Torrent -

Aques­ta edi­ció es­tà com­pos­ta per qua­tre iti­ne­ra­ris in­te­grats, des­ti­nats tam­bé a jo­ves me­nors de 30 anys i ins­crits en el pro­gra­ma de Ga­ran­tia Ju­ve­nil pe­rò amb for­ma­ció uni­ver­si­tà­ria, for­ma­ció pro­fes­sio­nal o amb cer­ti­fi­ca­ció en Bat­xi­lle­rat. El pro­gra­ma, sub­ven­cio­nat pel Fon­do So- cial Eu­ro­peu per a fo­men­tar l'Ocu­pa­ció Ju­ve­nil i va­lo­rat en 374.389,64, té una du­ra­da de sis me­sos i com­pta en aques­ta edi­ció amb una gran no­ve­tat: els 60 be­ne­fi­cia­ris re­bran una beca d'1.500 eu­ros amb l'ob­jec­tiu d'incentivar la for­ma­ció ofe­rint els re­cur­sos bà­sics ne­ces­sa­ris. Ca­da iti­ne­ra­ri in­clou, per tant, una aju­da eco- nò­mi­ca als par­ti­ci­pants de 250 eu­ros per ca­da mes de du­ra­da dels iti­ne­ra­ris. A més, fomenten la for­ma­ció en idio­mes i en no­ves tec­no­lo­gies do­na­da la in­ci­dèn­cia po­si­ti­va que té aques­ta for­ma­ció en la mi­llo­ra de la em­plea­bi­li­dad de les per­so­nes i so­bre­tot en la in­cor­po­ra­ció dels jo­ves al mer­cat la­bo­ral ac­tual.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.