L’Hor­ta enamo­ra amb Sant Va­len­tí

Nou Horta - - Editorial -

Un al­tra ve­ga­da tor­na el 14 de fe­brer, el dia dels enamo­rats o dit d’al­tra ma­ne­ra, Sant Va­len­tí. La ma­jor preo­cu­pa­ció de molts enamo­rats és pen­sar com ce­le­brar-ho i en tro­bar el re­gal per­fec­te. Pe­rò, quins re­gals són els més ha­bi­tuals en­tre ells i elles? Doncs, sens dub­te, el triom­fa­dor és la ro­sa, com a sím­bol de for­ta­le­sa i de pas­sió. Pe­rò al cap i a la fi, pot­ser no si­guen tan im­por­tants els as­pec­tes ma­te­rials com els mis­sat­ges i sen­ti­ments que els acom­pan­yen. No obs­tant açò, no to­tes les pa­re­lles creuen en aquest dia i pot ocó­rrer en al­guns ca­sos que un dels dos es­pe­ra­va re­bre un ob­se­qui i, al no ob­te­nir-ho, se sen­ta fe­rit. En aquests ca­sos, molts psi­cò­legs re­co­ma­nen que per a evi­tar aquest ti­pus de ma­len­te­sos, el mi­llor és "par­lar­ho a prio­ri" i arri­bar a una ne­go­cia­ció, per­què, és bon sím­pto­ma de la pa­re­lla apren­dre a ex­po­sar aques­tes si­tua­cions.

Pe­rò no hem d’obli­dar que du­rant aquest dia de ce­le­bra­ció hi ha per­so­nes que desit­gen que aques­ta da­ta pas­se com més prom­pte mi­llor, per­què no te­nen pa­re­lla o per­què aca­ben de pa­tir un fra­càs sen­ti­men­tal. Per tant, cal­dria re­cor­dar que el no te­nir pa­re­lla no és cap ma­les­tar, en al­guns paï­sos es co­neix tam­bé com el dia de l'amis­tat.

Des de Nou Hor­ta, trieu la for­ma que trieu per a ce­le­brar aques­ta da­ta, vo­lem desit­jar-vos que pas­seu un 14 de fe­brer el més es­pe­cial pos­si­ble. A més, vo­lem reivin­di­car la idea de fes­te­jar l’amor no sols aquest dia, si­nó tots els dies de l’any.

D’una ban­da i tor­nant al que ens ocu­pa, en aquest exem­plar de Nou Hor­ta hem tin­gut el plaer d’en­tre­vis­tar a Eva Sanz (pàg. 12) i An­drés Cam­pos (pàg. 26), els dos can­di­dats a Se­cre­ta­ria Ge­ne­ral del PSPV-PSOE a l’Hor­ta Sud que han pas­sat a la se­go­na vol­ta de les elec­cions pri­mà­ries i que se dispu­taran aquest diumenge. D’al­tra ban­da, les no­tí­cies a des­ta­car en aques­ta edi­ció són: Nou diag­nòs­tic me­diam­bien­tal i un pla d’acció per a llui­tar con­tra el can­vi cli­mà­tic a Ala­quàs, Al­bal re­cau­da 5.245 eu­ros con el bra­zo de gi­tano de 19 me­tros, Al­fa­far apues­ta por los Ob­je­ti­vos de Desa­rro­llo Sos­te­ni­ble, l’Ajun­ta­ment de Go­de­lla i l’ar­que­bis­bat acos­ten postures, s’ar­xi­va la que­re­lla con­tra l'al­cal­des­sa de Pai­por­ta i la re­gi­do­ra d'Hi­sen­da i Ad­mi­nis­tra­ció Ge­ne­ral, Vol­dríem a més, re­co­ma­nar la lec­tu­ra de l’ar­ti­cle de Rafael Es­crig en aques­ta ma­tei­xa pà­gi­na. Com a no­ve­tat, in­cor­po­rem no­ves col·la­bo­ra­cions com ara “El rin­cón con­sul­tor” i “Zo­na Py­me”. Per úl­tim des­ta­car l’en­tre­vis­ta al grup mu­si­cal “Ebri Knight” (pàg 23). Redacció Nou Hor­ta

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.