Ex­po­si­ció fo­to­grà­fi­ca so­bre ani­mals aban­do­nats

Nou Horta - - Portada -

Amb l'ob­jec­tiu de mi­llo­rar la qua­li­tat de vi­da dels veïns i veï­nes de To­rrent s'ha cons­ti­tuït el Con­sell Mu­ni­ci­pal d’In­clu­sió i Drets So­cials, que es va re­unir per pri­me­ra ve­ga­da, amb la par­ti­ci­pa­ció de 29 per­so­nes, re­pre­sen­tants de 15 as­so­cia­cions ai­xí com dels grups po­lí­tics.

Aquest nou or­ga­nis­me, mal­grat no ser vin­cu­lant ju­rí­di­ca­ment, “tre­ba­lla­rà de ma­ne­ra trans­ver­sal i ser­vi­rà per a ins­tar a l'equip de go­vern a dur a ter­me les de­ci­sions que es pren­guen per con­sens”, se­gons va explicar el regidor d'Aten­ció a les Per­so­nes, Fran­cesc Car­bo­nell, que ho pre­si­di­rà. “Els ser­veis so­cials són de pri­me­ra ne­ces­si­tat i da­vant el can­vi de pa­ra­dig­ma que ha ge­ne­rat re­plan­te­jar-se les ne­ces­si­tats i fun­cions que com­plei­xen per a la so­cie­tat, s'ha arri­bat a la con­clu­sió que açò no és tre­ball d'un sol sec­tor, per­què tots te­nen fa­mi­liars o amics que ne­ces­si­ten al­gun ti­pus d'aju­da, de les ca­rac­te­rís­ti­ques que si­ga, de ma­ne­ra que es­tem da­vant un tre­ball i un deu­re to­tes i tots”, va afe­gir el regidor Car­bo­nell. El Con­sell Mu­ni­ci­pal d’In­clu­sió i Drets So­cials ha si­gut creat per a po­der trac­tar les ne­ces­si­tats d'una ciu­tat com To­rrent, amb una ciu­ta­da­nia molt par­ti­ci­pa­ti­va i una xar­xa as­so­cia­ti­va molt po­tent i im­pli­ca­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.