Set­ma­na de la Pri­me­ra In­fàn­cia d'Al­bal: Un món ple d'emo­cions

Nou Horta - - Editorial -

Les ex­pe­rièn­cies d'apre­nen­tat­ge en els pri­mers anys de vi­da són una em­prem­ta ines­bo­rra­ble que aju­den a xi­quets i xi­que­tes a apren­dre a re­la­cio­nar-se i a desen­vo­lu­par les seues ca­pa­ci­tats dins i fo­ra de l'es­co­la. L'ad­qui­si­ció d'aquests va­lors i ha­bi­li­tats en un es­pai de lli­ber­tat és, en es­sèn­cia, un dels grans ob­jec­tius que in­clou el mo­del edu­ca­tiu de Ni­nos Es­co­les In­fan­tils, un pro­jec­te coope­ra­tiu com­pro­mès amb la cul­tu­ra de la pri­me­ra in­fàn­cia, que creu en l'edu­ca­ció com a motor de can­vi de la so­cie­tat.

Ni­nos Es­co­les In­fan­tils vol com­par­tir un any més les seues in­quie­tuds al vol­tant del pa­per que ha de tin­dre l'edu­ca­ció en les edats més pri­me­ren­ques, una qües­tió que ens fa re­fle­xio­nar ca­da dia i amb la qual tre­ba­llem per ofe­rir un ser­vi­ci de qua­li­tat, amb un pro­jec­te edu­ca­tiu d'avant­guar­da que dó­na res­pos­ta a les ne­ces­si­tats edu­ca­ti­ves de les nos­tres fa­mí­lies. En aquest con­text, des de l'Es­co­la In­fan­til Mu­ni­ci­pal d'Al­bal, en­guany s'ha or­ga­nit­zat del 20 al 25 d'abril la "Set­ma­na de la Pri­me­ra In­fàn­cia: Un món ple d'emo­cions", una fi­ta on l'equip pe­da­gò­gic ofe­ri­rà en­torns, am­bients i ex­pe­rièn­cies que per­me­tran a la pri­me­ra in­fàn­cia en­lai­rar en aquest fas­ci­nant viat­ge amb des­ti­na­ció als més va­riats sen­ti­ments. Allò que ens to­ca el cor, allò que ens dei­xa una pet­ja­da emo­cio­nal, ho re­cor­da­rem sem­pre: Un aro­ma, una mú­si­ca, una imat­ge, una ca­rí­cia, un sa­bor, una ex­pe­rièn­cia...

Du­rant aques­tes jor­na­des s'han or­ga­nit­zat ac­tua­cions mu­si­cals per a in­fants, ac­ti­vi­tats de mú­si­ca en fa­mí­lia, ta­llers de por­teig i de mas­sat­ge in­fan­til, ac­ti­vi­tats amb pin­tu­ra, con­tes per a in­fants, una tro­ba­da de lac­tàn­cia o io­ga amb be­bés, en­tre d'al­tres. La Set­ma­na de la Pri­me­ra In­fàn­cia tam­bé com­pta­rà amb la xa­rra­da "Cons­pi­rar pa­ra ser fe­liz: ha­cia la sa­bi­du­ría emo­cio­nal", a cà­rrec de Car­los Gon­zá­lez.

L'equip hu­mà de Ni­nos ha va­lo­rat la im­por­tàn­cia de par­ti­ci­par en aques­ta tro­ba­da amb el qual re­fer­ma el seu com­pro­mís amb la pri­me­ra in­fàn­cia per acom­pan­yar en el crei­xe­ment, el des­co­bri­ment i l'edu­ca­ció del seu alum­nat.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.