Pro­gra­mes d’in­ser­ció la­bo­ral, au­to­ocu­pa­ció i con­so­li­da­ció empresarial

Aquest pro­gra­ma es­tà des­ti­nat a per­so­nes en l’atur ma­jors de 45 anys

Nou Horta - - Editorial -

El pas­sat 28 de ma­rç al Cen­tre So­cial es van re­unir 35 per­so­nes, to­tes elles atu­ra­des del mu­ni­ci­pi, que han co­ne­gut, de pri­me­ra mà el pro­gra­ma d’in­ser­ció la­bo­ral que s’ha po­sat en mar­xa per als mu­ni­ci­pis de l’Hor­ta Sud a tra­vés de l’Acord Co­mar­cal per la Crea­ció d’Ocu­pa­ció (ACCO) en la seua edi­ció de 2018 que tam­bé s’es­tà duent a ter­me en al­tres mu­ni­ci­pis de la co­mar­ca de l’hor­ta Sud. Aquest pro­gra­ma es­tà des­ti­nat a per­so­nes en l’atur ma­jors de 45 anys, amb l’ob­jec­tiu de mi­llo­rar les seues com­pe­tèn­cies per ac­ce­dir al mer­cat de tre­ball. Aquest pro­gra­ma in­clou la par­ti­ci­pa­ció ac­ti­va tant en les ses­sions in­di­vi­duals i gru­pals pla­ni­fi­ca­des du­rant els 2 pro­pers me­sos. D’al­tra ban­da, tam­bé realit­za­ran ta­llers d’in­for­mà­ti­ca de di­ver­sos ni­vells, per a po­der ob­tin­dre un di­gi­ta­lit­za­ció bà­si­ca i in­ter­mè­dia. A més, l’us de xar­xes so­cials per a la cer­ca d’ocu­pa­ció.

En breu s’ini­cia­rà un pro­jec­te per a ofe­rir fe­rra­men­tes a les per­so­nes em­pre­ne­do­res per a ini­ciar una no­va ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca i, d’una al­tra, do­nar a les em­pre­ses ja crea­des uns ser­veis ba­sats en l’anà­li­si de la si­tua­ció actual i la pos­te­rior ela­bo­ra­ció d’uns iti­ne­ra­ris que s’han de se­guir per mi­llo­rar l’empresa.

Les per­so­nes in­ter­es­sats cal di­ri­gir-se a l’ofi­ci­na ADL fins el 13 d’abril.

Tant els ser­veis d’in­ser­ció la­bo­ral, au­to­ocu­pa­ció i con­so­li­da­ció empresarial es pres­ten en les au­les del Cen­tre So­cial d’Al­càs­ser i de for­ma gra­tuï­ta per pro­fes­sio­nals, grà­cies a la col·la­bo­ra­ció en­tre di­ver­ses en­ti­tats com la Man­co­mu­ni­tat de l´ Hor­ta Sud, el SER­VEF, l’ADL, la Re­gi­do­ria d’Ocu­pa­ció de l’Ajun­ta­ment de Al­càs­ser.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.