Els ci­clis­tes de la pe­re­gri­na­ció amb bi­ci­cle­ta pel Ca­mí del Sant Grial re­po­sen for­ces en Al­bo­raia

Des­prés de qua­si 550 qui­lò­me­tres, els par­ti­ci­pants van realit­zar un des­cans en l'úl­ti­ma pa­ra­da de la ru­ta

Nou Horta - - Editorial -

Al­bo­raia, úl­ti­ma pa­ra­da abans d'arri­bar a Va­lèn­cia en el Ca­mí del Sant Grial, va do­nar la ben­vin­gu­da aquest pas­sat diu­men­ge, 1 d'abril, als ci­clis­tes par­ti­ci­pants en la se­go­na edi­ció de la pe­re­gri­na­ció amb bi­ci­cle­ta d'aques­ta co­ne­gu­da ru­ta. L'Ajun­ta­ment de la lo­ca­li­tat els va ofe­rir or­xa­ta i far­tons per a re­po­sar for­ces en el seu úl­tim des­cans abans d'arri­bar a la seua des­ti­na­ció.

A aques­ta tro­ba­da va acu­dir l'al­cal­de d'Al­bo­raia, Mi­guel Cha­va­rría, i la re­gi­do­ra de Tu­ris­me, Ra­quel Ca­sa­res, els qui van re­par­tir els pro­duc­tes es­tre­les del mu­ni­ci­pi i els van do­nar ànims per a l'úl­tim es­fo­rç per a acon­se­guir la Ca­te­dral de Va­lèn­cia. Els es­por­tis­tes van arri­bar a la lo­ca­li­tat des­prés d'un re­co­rre­gut de 550 qui­lò­me­tres ini­ciat en el Mo­nes­tir de Sant Joan de la Pen­ya a Os­ca i tres jor­na­des de ca­mí, tal com ha­via or­ga­nit­zat l'As­so­cia­ció Cul­tu­ral del Ca­mí del Sant Grial.

En con­cret, acom­pan­yats per di­ver­sos vehi­cles d'as­sis­tèn­cia, els ci­clis­tes van re­có­rrer l'avin­gu­da Di­vino Maes­tro i l'avin­gu­da de l'Or­xa­ta abans de gau­dir del xi­co­tet des­cans en la ro­ton­da d'Au­siàs March amb un re­fres­cant got d'or­xa­ta i far­tons per a re­po­sar for­ces. La Po­li­cia Lo­cal d'Al­bo­raia, que de­pén de la re­gi­do­ria de Se­gu­re­tat Ciu­ta­da­na que li­de­ra Se­bas­tián Torres, els va acom­pan­yar du­rant aquest xi­co­tet tra­jec­te per a vetlar per la seua pro­tec­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.