Di­fe­rents al­ter­na­ti­ves lú­di­ques i es­por­ti­ves aques­tes pas­qües

Nou Horta - - Editorial -

Els xi­quets i les xi­que­tes d’Al­daia han po­gut triar en­tre di­fe­rents al­ter­na­ti­ves lú­di­ques i es­por­ti­ves aques­tes pas­qües:

'V Cam­pus Pas­qua', or­ga­nit­zat per l'àrea d'es­ports de l'Ajun­ta­ment. Els xi­quets i les xi­que­tes d’Al­daia han gau­dit d’uns dies plens de di­ver­sió amb gran quan­ti­tat d’ac­ti­vi­tats, des de ma­nua­li­tats fins a jocs es­por­tius. Cam­pus de Set­ma­na Santa or­ga­nit­zat pel Club de Bàs­quet Al­daia, unes jor­na­des on jo­ves i xi­quets han com­bi­nat l’apre­nen­tat­ge d’aquest es­port amb la realit­za­ció de tot ti­pus d’ac­ti­vi­tats lú­di­ques. 'Cam­pus Juan Sán­chez Pas­qua 2018'. Els xi­quets i les xi­que­tes han aprés les tèc­ni­ques del fut­bol de la mà de l’al­daier i ex­ju­ga­dor del Va­lèn­cia CF Juan San­chez.

Es­co­la de Pas­qua or­ga­nit­za­da pel “Club de aje­drez Al­daia Edu­cart”. Els xi­quets i les xi­que­tes han per­fec­cio­nat el seu joc als es­cacs i han aprés no­ves es­tra­tè­gies de la for­ma més di­ver­ti­da. Aquest cam­pus ha in­clòs tam­bé un ta­ller de cinema. Es­co­la de Pas­qua or­ga­nit­za­da pel Club de Gim­nàs­ti­ca Rít­mi­ca d’Al­daia. Els més me­nuts han po­sat a pro­va la seua fle­xi­bi­li­tat prac­ti­cant fi­gu­res ar­tís­ti­ques.

IV Cam­pus de Pas­qua de Triatló, or­ga­nit­zat per Avens­port i CT Rehab Es­port Al­daia. La na­ta­ció, la ca­rre­ra i la bi­ci­cle­ta han es­tat les ac­ti­vi­tats prin­ci­pals.

Cam­pus Ayun­ta­mien­to

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.