El Mu­seu del Pal­mi­to ce­le­bra la reunió in­for­ma­ti­va so­bre la con­vo­ca­tò­ria d'aju­des de la Dipu­tació

Nou Horta - - Editorial -

El Mu­seu del Pal­mi­to d'Al­daia ha con­gre­gat a set­ze tèc­nics de mu­seus pro­vin­cials i al di­rec­tor del Mu­seu Va­len­cià d'Et­no­lo­gia, Fran­cesc Ta­ma­rit Llop, en la seua tro­ba­da anual.

Aquest ac­te ha tin­gut lloc per a ce­le­brar la reunió in­for­ma­ti­va so­bre la con­vo­ca­tò­ria d'aju­des a les col·lec­cions mu­seo­grà­fi­ques de la Dipu­tació de Va­lèn­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.