Cam­pan­ya con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re en el con­text de la Ru­ta de la ta­pa “Tas­ta’m”

Nou Horta - - Portada -

Se­guint el cro­no­gra­ma as­sen­ya­lat pel re­cent­ment pre­sen­tat II Pla Mu­ni­ci­pal d’Igual­tat, des de l’Ajun­ta­ment de Mas­sa­ma­grell s’ha ini­ciat una cam­pan­ya de sen­si­bi­lit­za­ció ciu­ta­da­na so­bre la xa­cra so­cial que su­po­sa la vio­lèn­cia de gè­ne­re. A aquest efec­te, s’es­tà fent arri­bar als co­me­rços de la lo­ca­li­tat par­ti­ci­pants en la Ru­ta de la Ta­pa “TAS­TA’M” 2018, ser­vi­lle­tes amb fra­ses di­ri­gi­des a la cons­cien­cia­ció de les per­so­nes que as­sis­tis- quen a aquests es­ta­bli­ments. “Des de la re­gi­do­ria de Co­me­rç, la qual di­ri­gisc, i la re­gi­do­ria d’Igual­tat di­ri­gi­da per Ni­na Sepúlveda con­si­de­rem que se­ria una bo­na idea fer arri­bar a tra­vés de ser­vi­lle­tes re­to­la­des un mis­sat­ge di­fe­rent, di­rec­te i poc in­va­siu en un con­text dis­tès com és el de les Fes­tes Fun­da­cio­nals i la Ru­ta de la Ta­pa”, co­men­ta­va la re­gi­do­ra de Co­me­rç, Sa­bri­na León. “En­tre les fra­ses que la clien­te­la dels bars po­drà tro­bar en les ser­vi­lle­tes es tro­ben dos de di­ver­sa ín­do­le i amb di­fe­rent pú­blic ob­jec­tiu, com són No ca­lles (di­ri­git a la víc­ti­ma de mal­trac­ta­ment) i Quan mal­trac­tes a una do­na, dei­xes de ser un ho­me (di­ri­git a l’agres­sor)”, ex­pli­ca­va la re­gi­do­ra d’Igual­tat, Ni­na Sepúlveda. “D’aques­ta ma­ne­ra, es pre­tén lla­nçar un mis­sat­ge que in­vo­lu­cre a totes les per­so­nes del tei­xit so­cial, ja si­guen aques­tes do­nes o ho­mes, agre­di­des o agres­sors, per a llui­tar con­tra un dels ma­jors dra­mes que en­fron­tem dià­ria­ment: la vio­lèn­cia mas­clis­ta” ha as­sen­ya­lat l’al­cal­de, Pep Ga­lar­za.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.