La Cort d’Ho­nor In­fan­til de València tan­ca les Fes­tes Ma­jors d’Alboraia

El pa­tró d’Alboraia, Sant Cris­tò­fol, pro­ta­go­nit­za l’úl­tim dia de les Fes­tes Ma­jors

Nou Horta - - Portada -

El pas­sat 10 de ju­liol, Alboraia va ce­le­brar el dia gran de les seues Fes­tes Ma­jors, de­di­cat al seu pa­tró, Sant Cris­tò­fol. A la ves­pra­da la lo­ca­li­tat va re­bre la vi­si­ta de la Fa­lle­ra Ma­jor In­fan­til de València i la seua Cort d’Ho­nor en la por­ta de l’Ajun­ta­ment del mu­ni­ci­pi, on una co­mi­ti­va for­ma­da per les fa­lle­res ma­jors, pre­si­dents i fa­lle­res in­fan­tils, es­pe­ra­ven amb la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra d’Alboraia, l’arri­ba­da de Da­nie­la Gó­mez i la seua Cort. El pi­mer edil, Mi­guel Chavarría, al cos­tat de mem­bres de la Cor­po­ra­ció Mu­ni­ci­pal, van re­bre a la Fa­lle­ra Ma­jor In­fan­til i la seua Cort en la sa­la de reunions d’al­cal­dia, on la mà­xi­ma re­pre­sen­tant in­fan­til de les fes­tes jo­se­fi­nes va­len­cia­nes va sig­nar en el Lli­bre d’Or d’Alboraia i tot se­guit l’al­cal­de i el pre­si­dent de la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra d’Alboraia, els van fer lliu­ra­ment de di­ver­sos ob­se­quis com a re­cord de la seua vi­si­ta.

A con­ti­nua­ció, es van tras­lla­dar a l’Au­di­to­ri Mu­ni­ci­pal on en un ambient més dis­tés, tots i totes van po­der gau­dir d’un be­re­nar amb or­xa­ta i far­tons. L’es­de­ve­ni­ment va es­tar pre­si­dit per l’al­cal­de, Mi­guel Chavarría i els mem­bres de la cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal que van acom­pan­yar a les xi­que­tes du­rant to­ta la jor­na­da.

Du­rant tot el dia es van ce­le­brar di­fe­rents es­de­ve­ni­ments dins de la pro­gra­ma­ció de les Fes­tes Ma­jors 2018 de la lo­ca­li­tat, una jor­na­da que va su­po­sar el tan­ca­ment d’aques­tes. Alboraia des­per­ta­va amb la tra­di­cio­nal ‘des­per­tà’ or­ga­nit­za­da pel grup de do­lçai­nes i per­cus­sió de la So­cie­tat Mu­si­cal d’Alboraia, un ma­tí mu­si­cal que va ser se­gui­da pel vol­teig de cam­pa­nes en l’Es­glé­sia Pa­rro­quial Asun­ción de La Nos­tra Sen­yo­ra. Més tard, es va con­ti­nuar amb la mis­sa en ho­nor a Sant Cris­tò­fol i la be­ne­dic­ció dels vehi­cles en l’Es­glé­sia Pa­rro­quial.

A la ves­pra­da, els ca­rrers d’Alboraia van aco­llir l’en­tra­da de la Mur­ta, se­gui­da de la pro­ces­só de Sant Cris­tò­fol, que va re­có­rrer el cen­tre ur­bà del mu­ni­ci­pi amb la participació de l’As­so­cia­ció Cultural An­da­lu­sa d’Alboraia i la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra del mu­ni­ci­pi, i la de veïns i veï­nes, on tam­bé van acu­dir les xi­que­tes de la Cort d’Ho­nor In­fan­til de València.

El tra­di­cio­nal es­pec­ta­cle de focs ar­ti­fi­cials van do­nar per fi­na­lit­za­des les Fes­tes Ma­jors 2018 d’Alboraia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.