Con­trac­ta­rà 42 jo­ves en atur d’urant un any

Nou Horta - - Portada -

L’Ajun­ta­ment de Xirivella, junt al pro­gra­ma EMPUJU, bus­ca la con­trac­ta­ció du­rant un any de 42 per­so­nes en di­fe­rents de­par­ta­ments, les quals han d’es­tar ins­cri­tes prè­via­ment en els pro­gra­mes de ga­ran­tia ju­ve­nil i tin­dre menys de 30 anys. La se­lec­ció es fa­rà mit­ja­nçant el cen­tre SER­VEF d’Ocu­pa­ció du­rant el mes d’agost. Els per­fils sol·li­ci­tats són: 1 tèc­nic/a d’es­tu­dis de mer­cat, 1 tèc­nic/a de projectes eu­ro­peus, 1 dis­sen­ya­dor/a grà­fic, 2 orien­ta­dors/es la­bo­rals, 2 pre­ven­cio­nis­tes de ris­cos la­bo­rals, 6 in­for­ma­dors/es me­diam­bien­tals, 1 ani­ma­dor/a o mo­ni­tor/a d’esports, 2 so­ciò­legs/es, 2 in­ter­me­dia­dors/es cul­tu­rals, 1 di­na­mit­za­dor/a co­mu­ni- ta­ri, 2 co­mu­ni­ca­dors/es au­dio­vi­suals 1 en­gin­yer/a agroa­li­men­ta­ri i agroam­bien­tal, 1 pe­da­gog/a, 1 en­gin­yer/a de geo­mà­ti­ca i to­po­gra­fia, 2 ti­tu­lats/es en cièn­cies am­bien­tals, 1 en­gin­yer/a d’obres pú­bli­ques, 1 ti­tu­lat/a en geo­gra­fia i medi ambient, 1 tèc­nic/a en ener­gia, 1 en­gin­yer/a fo­res­tal i del mit­jà na­tu­ral, 1 tèc­nic/a de te­le­co­mu­ni­ca­cions, 1 tèc­nic/a en apli­ca­cions web, 5 tèc­nics/es d’in­te­gra­ció so­cial, 1 ti­tu­lat/a en in­for­ma­ció i do­cu­men­ta­ció i 4 mo­ni­tors/es de temps lliu­re.

Les ba­ses es po­den con­sul­tar a la pà­gi­na web Xirivella.es, en l’apar­tat de Desen­vo­lu­pa­ment Lo­cal dins de Pro­gra­mes d’Ocu­pa­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.