Mi­llo­ra dels parcs pú­blics amb aju­da de la Dipu­tació

Nou Horta - - Editorial -

Una part dels fons SOM de 2018, que la Dipu­tació de València ator­ga anual­ment als ajun­ta­ments, s’ha des­ti­nat a mi­llo­rar la seguretat i la ins­tal·la­ció de nou mo­bi­lia­ri i jocs en els parcs i jar­dins de la lo­ca­li­tat d’Albalat dels So­rells.

Com ha co­men­tat l’ al­cal­de de la lo­ca­li­tat, Ni­co­lau Cla­ra­munt, s’han des­ti­nat 40.000 eu­ros per a fer es­tes mi­llo­res. Una part im­por­tant d’es­tes inversions es realit­za­ran en el parc del ca­rrer Mes­tre Se­rrano. La cor­po­ra­ció vol re­va­lo­rar es­te parc que his­tò­ri­ca­ment ha re­but sem­pre menys inversions.

Per al­tra ban­da, el re­gi­dor de Participació, Xa­vi Váz­quez, ha co­men­tat que a l’ho­ra de de­ci­dir com in­ver­tir es­tos 40.000 eu­ros s’ha tin­gut en compte l’opi­nió que els usua­ris van fer en el seu mo­ment en les jor­na­des de participació or­ga- nit­za­des des de la Re­gi­do­ria. Ai­xí s’aten­dran al­gu­nes de les reivin­di­ca­cions més de­ma­na­des pel veï­nat com ara la ins­tal·la­ció de més jocs i una font en el parc de Mes­tre Se­rrano, eli­mi­na­ció dels es­glaons del parc Hort del Com­te on hi han ha­gut di­ver­sos ac­ci­dents, ins­tal·la­ció d’una ti­ro­li­na en el parc dels pae­llers i tan­ca­ments en for­ma de bur­la­dor en les en­tra­des i ei­xi­des dels parcs per guan­yar en seguretat.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.