Les xifres de cer­ca ac­ti­va d’ocu­pa­ció bai­xen a ni­vells de fi­nals de 2008

Nou Horta - - Editorial -

Al­fa­far ha bai­xat de les 2000 per­so­nes en si­tua­ció de cer­ca ac­ti­va d’ocu­pa­ció, xi­fra que no s’acon­se­guia des de fa qua­si 10 anys, fi­nals de 2008. Aques­ta re­duc­ció es deu grà­cies a que més de 60 per­so­nes han tro­bat un lloc de tre­ball en els me­sos de maig i juny si­tuant a Al­fa­far com el mu­ni­ci­pi amb una ma­jor bai­xa­da par­lant en ter­mes ab­so­luts.

Des del Ajun­ta­ment d’Al­fa­far es veu de ma­ne­ra molt po­si­ti­va la da­da que ha lla­nçat el mes de juny pe­rò lluny de lla­nçar les cam­pa­nes al vol, des del con­sis­to­ri s’és molt cons­cient que se­gueix sent una xi­fra ele­va­da i se se­gueix tre­ba­llant amb to­ta l’obs­ti­na­ció pos­si­ble i ai­xí ho ha de­mos­trat l’ajun­ta­ment amb les iniciatives im­pul­sa­des re­cent­ment.

D’una ban­da, el Fòrum d’Ocu­pa­ció Ocu­pa’t realit­zat el 18 de maig en l’Ho­tel Al­bu­fe­ra que va com­ptar amb ac­ti­vi­tats de for­ma­ció, in­for­ma­ció i en­tre­vis­tes de tre­ball amb les em­pre­ses col·la­bo­ra­do­res va pos­si­bi­li­tar que un to­tal de 35 per­so­nes tro­ba­ren un lloc de tre­ball. D’al­tra ban­da, el re­cent curs d’Aten­ció al Client im­pul­sat des de l’ADL tam­bé va pos­si­bi­li­tar que di­ver­ses per­so­nes tro­ba­ren tre­ball a més d’ad­qui­rir una for­ma­ció àm­plia i es­pe­cí­fi­ca per als llocs de ven­da di­rec­ta al pú­blic.

A aques­tes iniciatives cal su­mar el con­ti­nu crei­xe­ment i ex­pan­sió de l’àrea co­mer­cial d’Al­fa­far i l’arri­ba­da de no­ves em­pre­ses com Chaus­sea que coor­di­nen els seus pro­ces­sos de se­lec­ció a tra­vés de l’Agèn­cia de Desen­vo­lu­pa­ment Lo­cal que han pos­si­bi­li­tat que un to­tal de 7 per­so­nes pas­sen a for­mar part de la seua plan­ti­lla, con­cre­ta­ment una di­rec­to­ra, una di­rec­to­ra ad­jun­ta, una pri­me­ra ve­ne­do­ra, un al­ma­ce­nis­ta i tres ve­ne­do­res. A més, prò­xi­ma­ment s’obri­rà a Al­fa­far, en­front del Cen­tre de Ma­jors de la lo­ca­li­tat, unes au­les del Ser­vef en la qual la ciu­ta­da­nia po­drà acu­dir a cur­sos i ta­llers for­ma­tius on aug­men­tar els seus co­nei­xe­ments, com­ple­tar el seu cu­rrí­cu­lum i ai­xí aug­men­tar les seues pos­si­bi­li­tats d’in­ser­ció la­bo­ral sen­se ha­ver de des­plaçar-se fins a Ca­ta­rro­ja. El Ajun­ta­ment d’Al­fa­far veu en aques­ta xi­fra un al·li­cient per a se­guir la lí­nia de tre­ball, im­ple­men­tant més iniciatives com les quals s’es­tan duent a ter­me que es­tan per­me­tent aug­men­tar la fi­lia­ció a la seguretat so­cial i im­pul­sar i si­tuar l’àrea co­mer­cial com una de les re­fe­rents a ni­vell na­cio­nal i in­ter­na­cio­nal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.