Al­màs­se­ra no can­via­rà el nom dels ca­rrers Va­len­cia CF i Lle­vant UD

Nou Horta - - Editorial -

En el ple del pas­sat mes de maig, l’Ajun­ta­ment d’Al­màs­se­ra va acor­dar can­viar el nom dels ca­rrers València CF i Lle­vant UD cau­sant cer­ta re­vo­la­da en­tre els veïns dels ci­tats ca­rrers.

Uns dies abans del Ple l’Al­cal­de es va re­unir amb di­ver­sos veïns en el des­patx de l’Ajun­ta­ment i li van ma­ni­fes­tar que a la gran ma­jo­ria d’ells no els agra­da­ven els noms dels ca­rrers pe­rò que des­prés d’11 anys veien in­ne­ces­sa­ri el can­vi per tots els tras­torns que els anava a pro­duir.

En la reunió Ra­món Puchades els va dir que es­tu­dia­rien l’as­sump- te, i que l’ex­pe­dient del can­vi de noms en­ca­ra no s’ha­via en­ge­gat, a cau­sa de la sol·li­ci­tud de la reunió i a les sig­na­tu­res que anaven a pre­sen­tar.

En el ple del mes de juny el Grup Mu­ni­ci­pal del Par­tit Po­pu­lar d’Al­màs­se­ra va pre­sen­tar una pro­pos­ta de re­so­lu­ció per a la seua apro­va­ció en di­ta ple­na que re­que­ria dei­xar sen­se efec­te l’acord del ple or­di­na­ri del mes de maig co­rres­po­nent al can­vi de nom dels ca­rrers València CF i Lle­vant UD i l’ini­ci d’una lí­nia de dià­leg amb els veïns afec­tats per a arri­bar a un acord sa­tis­fac­to­ri per a amb­dues parts.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.