Com­pta­rà amb un ser­vei de prés­tec de lli­bres a do­mi­ci­li d’ocu­pa­ció

Nou Horta - - Editorial -

La Bi­blio­te­ca Pú­bli­ca Mu­ni­ci­pal ‘En­ric Va­lor’ de Ca­ta­rro­ja po­sa­rà en mar­xa un nou ser­vei de prés­tec de lli­bres a do­mi­ci­li amb l’ob­jec­tiu d’as­se­gu­rar que to­ta la ciu­ta­da­nia té ac­cés la in­for­ma­ció, la cul­tu­ra i l´oci de ma­ne­ra igua­li­tà­ria. El ser­vei es­ta­rà dis­po­ni­ble per a per­so­nes de qual­se­vol edat que, per ma­lal­tia o di­fi­cul­tats de mo­bi­li­tat, no pu­guen acu­dir pre­sen­cial­ment a la Bi­blio­te­ca Mu­ni­ci­pal a de­ma­nar i tor­nar lli­bres. A ban­da d’ai­xò, per tal d’ac­ce­dir al ser­vei de prés­tec a do­mi­ci­li és im­pres­cin­di­ble que les per­so­nes sol·li­ci­tants es tro­ben en pos­ses­sió del car­net de la bi­blio­te­ca. D’es­ta ma­ne­ra, l’Ajun­ta­ment pre­tén do­nar res­pos­ta a les ne­ces­si­tats d’un per­cen­tat­ge im­por­tant de la po­bla­ció que, fins ara, no po­dia fer ús dels lli­bres amb què com­pta la Bi­blio­te­ca Mu­ni­ci­pal. És el cas, so­bre­tot, de per­so­nes ma­jors que viuen so­les i pre­sen­ten pro­ble­mes de mo­bi­li­tat. Es­ta ini­cia­ti­va per­me­trà que qual­se­vol per­so­na, amb in­de­pen­dèn­cia de la seua edat i les seues pos­si­bi­li­tats de mo­bi­li­tat, puga ex­tra­ure obres de la bi­blio­te­ca, afa­vo­rint ai­xí l’ac- cés igua­li­ta­ri a la cul­tu­ra.

Les per­so­nes in­ter­es­sa­des po­dran de­ma­nar els tí­tols a tra­vés del te­lè­fon 674184512 o tam­bé mit­ja­nçant co­rreu elec­trò­nic, es­cri­vint a bi­blio­te­[email protected]­ta­rro­ja.es. Ai­xí ma­teix, el ca­tà­leg de tí­tols que es tro­ben a la Bi­blio­te­ca Pú­bli­ca Mu­ni­ci­pal ‘En­ric Va­lor’ pot con­sul­tar-se per In­ter­net a tra­vés de la web de la Xar­xa de Lectura Pú­bli­ca Va­len­cia­na (XLPV).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.