Es pre­pa­ra per a la «Fes­ta i Ca­val­ca­da de la Ce­rà­mi­ca»

Nou Horta - - Publireportatge -

L’Ofi­ci­na de Tou­rist In­fo de la Ma­ri­na Reial de València, ha al­ber­gat la pre­sen­ta­ció de la Fes­ta i Ca­val­ca­da de la Ce­rà­mi­ca de Ma­ni­ses de 2018. A la pre­sen­ta­ció han as­sis­tit, l’al­cal­de de Ma­ni­ses, Je­sús Bo­rràs i Sanchis, el re­gi­dor de Tu­ris­me, Ja­vier Man­si­lla i la re­gi­do­ra de Fes­tes, Al­tea Ro­yo. Tam­bé han es­tat pre­sents el di­rec­tor del Cen­tre d’Ar­te­sa­nia de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na, Mi­quel Cle­ma­des i Eva­rist Ca­se­lles, Di­rec­tor del Pa­tro­nat Pro­vin­cial de Tu­ris­me València Tu­ris­me. A més, el ce­ra­mis­ta ho­me­nat­jat d’enguany, Mel­chor Za­mo­ra «Cho­ro», ha ame­nit­zat als as­sis­tents amb de­mos­tra­cions ce­rà­mi­ques realit­za­des a torn. La ce­rà­mi­ca tor­na­rà a ser, un any més, la pro­ta­go­nis­ta prin­ci­pal de Ma­ni­ses du­rant la «Fes­ta i Ca­val­ca­da de la Ce­rà­mi­ca» que se ce­le­bra­rà del 14 al 18 de ju­liol, on ma­ni­sers i ma­ni­se­res, a més de vi­si­tants, po­dran gau­dir d’un es­pec­ta­cle únic en el món. Cal re­cor­dar que la «Fes­ta i Ca­val­ca­da de la Ce­rà­mi­ca» van ser de­cla­ra­des Fes­tes d’In­te­rés Tu­rís­tic Au­to­nò­mic en 2008, i són el re­flex de la im­por­tàn­cia que des de fa més de 700 anys té la ce­rà­mi­ca a Ma­ni­ses. La ce­le­bra­ció de la «Fes­ta de la Ce­rà­mi­ca» tin­drà lloc els dies 14 i 15 de ju­liol en l’Avin­gu­da Blas­co Ibá­ñez de Ma­ni­ses. Aquest em­plaça­ment com­pta­rà amb una part de­di­ca­da a la ven­da de ce­rà­mi­ca ar­te­sa­nal i una al­tra on el pú­blic po­drà veu­re i realit­zar di­fe­rents tèc­ni­ques.

El dis­sab­te 14 de ju­liol, l’Avin­gu­da Blas­co Ibá­ñez tam­bé al­ber­ga­rà a par­tir de les 20.30 h el «VII Con­curs d’Allio­li Fes­ta de la Ce­rà­mi­ca». Una com­pe­ti­ció ober­ta a tot el pú­blic que s’ha con­ver­tit en tra­di­ció, i on els mi­llors allio­lis se­ran guar­do­nats. Enguany i com a no­ve­tat es realit­za­rà el pri­mer con­curs de torn en la Fes­ta de la Ce­rà­mi­ca de Ma­ni­ses el qual es­ta­rà di­vi­dit en dues pro­ves. D’una ban­da, la realit­za­ció d’un ci­lin­dre amb la ma­jor al­tu­ra pos­si­ble i per un al­tre, una peça amb el ma­jor dià­me­tre pos­si­ble, tot açò en un temps de 10 mi­nuts per a ca­da pro­va i amb 6kg de fang. Qual­se­vol per­so­na pro­fes­sio­nal o afic­cio­na­da po­drà par­ti­ci­par en el con­curs.

Pe­rò abans, el 12 de ju­liol, s’inau­gu­ra­rà una ex­po­si­ció al Mu­seu de Fo­to­gra­fia de Ma­ni­ses on es po­drà veu­re una mos­tra de la ce­rà­mi­ca ar­te­sa­nal, la qual es­ta­rà dis­po­ni­ble fins al 31 d’agost. Des­prés de la inau­gu­ra­ció, es fa­rà un ho­me­nat­ge a l’ar­te­sà Mel­chor Za­mo­ra Ale­puz «Cho­ro» a l’Au­di­to­ri Ger­ma­nies. La «Ca­val­ca­da de la Ce­rà­mi­ca» sem­pre té lloc la ves­pra­da del 18 de ju­liol. És un es­de­ve­ni­ment únic en el món on els mem­bres de la Cla­va­ria San­tes Jus­ta i Ru­fi­na, pu­jats en ca­rros­ses que des­fi­len per to­ta la ciu­tat, ob­se­quien a tots els as­sis­tents amb pe­ces de l’ar­te­sa­nia lo­cal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.