Re­cu­pe­ra l’Es­co­la Mu­ni­ci­pal de Crea­ció i Arts Es­cè­ni­ques

L’EMCAE ha pre­sen­tat una àm­plia ofer­ta for­ma­ti­va per a to­tes les edats, amb cur­sos d’in­ter­pre­ta­ció a dis­tints ni­vells, mo­no­grà­fics i una Es­co­la d’Es­tiu

Nou Horta - - Portada - REDACCIÓ

L’Es­co­la Mu­ni­ci­pal de Crea­ció i Arts Es­cè­ni­ques (EMCAE) de Ca­ta­rro­ja ha tan­cat el seu pri­mer curs amb un to­tal de 81 alum­nes, que han po­gut re­bre una for­ma­ció com­ple­ta en tea­tre i in­ter­pre­ta­ció. Amb l’EMCAE –en mar­xa des del mes de fe­brer– Ca­ta­rro­ja ha com­plit amb les de­man­des de la ciu­ta­da­nia que, des de feia més de 10 anys, no com­pta­va amb cap ofer­ta for­ma­ti­va mu­ni­ci­pal en arts es­cè­ni­ques. La crea­ció de l’es­co­la és una de les ini­cia­ti­ves que de­ri­ven del nou pro­jec­te de ges­tió del Tea­tre Au­di­to­ri de Ca­ta­rro­ja (TAC), pre­sen­tat el mes de ge­ner d’en­guany. A l’EMCAE s’han or­ga­nit­zat cur­sos per ni­vell i grup d’edat. Ai­xí, s’ha com­ptat amb un grup tea­tral per a xi­que­tes i xi­quets en­tre 6 i 9 anys i un al­tre per a edats com­pre­ses en­tre els 9 i 12 anys. Tam­bé un grup per a jo­ves en­tre 13 i 17 anys i dos grups d’adults, a par­tir de 18 anys: un d’ini­cia­ció i un de ni- vell ava­nçat.

Des del mes de fe­brer fins a juny, s’han pro­gra­mat clas­ses d’in­ter­pre­ta­ció di­ver­sos dies a la set­ma­na, que han ser­vit a l’alum­nat per a en­din­sar-se en el món de les arts es­cè­ni­ques o per a se­guir pre­pa­rant-se en la seua carrera in­ter­pre­ta­ti­va. A més, els i les alum­nes de l’EMCAE va po­der mos­trar les des­tre­ses apre­ses a una ga­la ce­le­bra­da al TAC el 23 de juny. Els més me­nuts i me­nu­des van in­ter­pre­tar da­vant del pú- blic as­sis­tent El ma­go de Oz, men­tre que el grup d’in­fants en­tre els 9 i 12 anys van re­pre­sen­tar Nar­nia. Els jo­ves, per la seua ban­da, van fer gau­dir als as­sis­tents amb Fi­gu­ran­tes. Tam­bé els grups d’adults van tin­dre oca­sió de re­pre­sen­tar al TAC les obres Be­sos i Cria­tu­res.

Es­co­la d’Es­tiu

Per al­tra ban­da, l’EMCAE tam­bé ha com­ptat amb una Es­co­la d’Es­tiu di­ri­gi­da con­cre­ta­ment al pú­blic ado­les­cent, re­fo­rçant ai­xí l’ofer­ta d’oci ju­ve­nil per als me­sos de va­can­ces. Ai­xí, els jo­ves en­tre 13 i 17 anys in­ter­es­sats en les arts es­cè­ni­ques han po­gut for­mar-se du­rant el mes de ju­liol en àrees com la in­ter­pre­ta­ció i el tea­tre mu­si­cal.

Un con­te­ni­dor cul­tu­ral mul­ti­dis-ci­pli­nar

A ban­da de la crea­ció de l’EMCAE, el nou pro­jec­te de ges­tió del TAC ha in­tro­duït al­tres ini­cia­ti­ves que han ser­vit per a apro­par la cul­tu­ra a la ciu­ta­da­nia. En­guany, s’han pro­po­sat no­ves ta­ri­fes per a per­so­nes amb di­ver­si­tat fun­cio­nal i s’han creat abo­na­ments amb des­com­ptes de fins al 25% del preu de les en­tra­des. Ai­xí ma­teix, s’ha po­sat en mar­xa el pro­gra­ma Tria Ca­ta­rro­ja –que per­met que el veï­nat de­ci­dis­ca amb el seu vot qui­nes obres vol que es re­pre­sen­ten al llarg de la tem­po­ra­da– i s’ha inau­gu­rat la ca­fe­te­ria La Tra­moia, com un nou es­pai on aco­llir es­pec­ta­cles de xi­co­tet for­mat. Per a l’al­cal­de de Ca­ta­rro­ja i re­gi­dor de Cul­tu­ra, Je­sús Mon­zó, “la no­va ges­tió del TAC es­tà per­me­tent que es­te es­pai s’apro­fi­te com un gran con­ti­nent cul­tu­ral, com­ple­men­ta­ri a la Ca­sa de la Cul­tu­ra, el Mu­seu An­to­nia Mir i al­tres es­pais mu­ni­ci­pals”. Ai­xí ma­teix, Mon­zó ha mos­trat la seua sa­tis­fac­ció per ha­ver re­cu­pe­rat “un ser­vei cul­tu­ral fo­na­men­tal per a la ciu­ta­da­nia de Ca­ta­rro­ja, una es­co­la de for­ma­ció en art dra­mà­tic”. Amb tot, “els ca­ta­rro­gins i les ca­ta­rro­gi­nes co­men­cen a gau­dir del Tea­tre Au­di­to­ri de Ca­ta­rro­ja i, ara més que mai, el con­si­de­ren seu”, ha de­cla­rat.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.