Creix l’im­pac­te eco­nò­mic del Cin­tu­ró Jo­ve Fest en l’eco­no­mia lo­cal

El Cin­tu­ró Jo­ve Fest d’Al­daia tor­na a ba­tre els seus pro­pis rè­cords i su­pera els 25.000 as­sis­tents en cinc dies, mal­grat la sus­pen­sió del con­cert de Huec­co el dia 5 a cau­sa de la plu­ja

Nou Horta - - Albal - Alboraia - REDACCIÓ

Se­gons da­des ofe­ri­des per la pro­mo­to­ra, el Cin­tu­ró Jo­ve Fest 2018 ha su­per­at els 22.000 as­sis­tents del pas­sat any, i s’ha si­tuat en 25.000 es­pec­ta­dors, mal­grat la can­cel·la­ció del con­cert que Huec­co anava a ofe­rir el dia 5. “Fi­nal­ment els tèc­nics de l’ar­tis­ta van de­ci­dir sus­pen­dre l’ac­tua­ció, ja que la plu­ja ha­via ban­yat to­ta la ins­tal·la­ció elèc­tri­ca, pe­rò en­ca­ra ai­xí el fes­ti­val ha cres­cut res­pec­te a l’any an­te­rior” ex­pli­quen fonts mu­ni­ci­pals, els qui as­se­gu­ren es­tar “sa­tis­fets” so­bre­tot per­què que aquest es­de­ve­ni­ment “ha ge­ne­rat un im­pac­te eco­nò­mic molt po­si­tiu en l’hos­ta­le­ria de la zo­na”, i la in­ver­sió mu­ni­ci­pal “ha re­tor­nat en for­ma de be­ne­fi­cis per a l’eco­no­mia d’Al­daia”.

Per la seua ban­da, des de la pro­mo­to­ra, Pro21, in­di­quen que “amb les da­des en la mà”, el Cin­tu­ró Jo­ve Fest s’ha con­ver­tit “en un dels fes­ti­vals de re­fe­rèn­cia de mú­si­ca en obert a l’es­tiu a la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na”, quant a car­tell i a nom­bre d’as­sis- tents, i ex­pli­quen que el fes­ti­val “ha di­na­mit­zat l’ofer­ta cul­tu­ral i d’oci en les fes­tes ma­jors d’Al­daia, i ofe­rint una al­ter­na­ti­va atrac­ti­va i in­ter­es­sant a un pú­blic amb in­quie­tuds, que cer­ca un va­lor afe­git dins del pro­gra­ma d’ac­tes, i que vol gau­dir de la mú­si­ca en un es­pai em­blé­má­ti­co com és el Cin­tu­ró Verd”.

Con­cert de Ma­ca­co

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.