“De Fes­ta i Sem­pre… Igual­tat i Res­pec­te”: Al­fa­far pro­mou unes fes­tes en igual­tat

Nou Horta - - Albal - Alboraia - REDACCIÓ

L’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far ha ini­ciat una no­va cam­pan­ya per a la pre­ven­ció i la cons­cien­cia­ció ciu­ta­da­na con­tra les ac­ti­tuds mas­clis­tes, l’as­set­ja­ment i les agres­sions se­xuals du­rant les prò­xi­mes Fes­tes Pa­tro­nals i Po­pu­lars de la lo­ca­li­tat que tin­dran lloc en­tre els dies 31 d’agost i 9 de se­tem­bre. So­ta el le­ma “De Fes­ta i Sem­pre… Igual­tat i Res­pec­te”, aques­ta cam­pan­ya de sen­si­bi­lit­za­ció pre­tén la ce­le­bra­ció d’unes fes­tes se­gu­res, en igual­tat i, tam­bé, mos­trar el re­buig i to­le­ràn­cia ze­ro d’Al­fa­far a qual­se­vol ac­ti­tud o com­por­ta­ment mas­clis­ta. En­tre les di­ver­ses ac­cions que arre­ple­ga la cam­pan­ya, l’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far en­ge­ga­rà un Punt Vio­le­ta d’in­for­ma­ció, aten­ció i as­ses­so­ra­ment a to­tes les do­nes que pa­tis­quen al­gun ti­pus d’as­set­ja­ment o agres­sió se­xual. A més de pro­por­cio­nar-los la guia i aju­da ne­ces­sà­ria, es po­dran realit­zar ac­cions d’orien­ta­ció i acom­pan­ya­ment als punts sa­ni­ta­ris en aquells ca­sos que es re­que­ris­quen. A més, al llarg de la du­ra­da de la cam­pan­ya, es re­par­ti­ran fu­llets ex­pli­ca­tius en els quals s’ofe­reix in­for­ma­ció i re­co­ma­na­cions so­bre com ac­tuar da­vant qual­se­vol ti­pus d’as­set­ja­ment o agres­sió se­xual, ai­xí com el con­tac­te del Es­pai d’Igual­tat d’Al­fa­far, el 016 d’aten­ció a víc­ti­mes de vio­lèn­cia de gè­ne­re i els nom­bres d’aten­ció ciu­ta­da­na de la Po­li­cia Lo­cal i de la Guàr­dia Ci­vil d’Al­fa­far. “No si­gues còm­pli­ce”, “La do­na no és un ob­jec­te per a con­quis­tar”, “L’abús de dro­gues no jus­ti­fi­quen una agres­sió se­xual”, “Nin­gú té dret a to­car el teu cos sen­se per­mís” són al­gu­nes de les con­sig­nes d’una cam­pan­ya re­sul­tat de la col·la­bo­ra­ció en­tre les re­gi­do­ries d’Igual­tat, Fes­tes i dels Cla­va­rios i Cla­va­rie­sas de les Fes­tes Pa­tro­nals i Po­pu­lars d’Al­fa­far 2018.

“De Fes­ta i Sem­pre… Igual­tat i Res­pec­te” és una cam­pan­ya de pre­ven­ció que se su­mis­ca a al­tres ac­cions i po­lí­ti­ques d’igual­tat i pre­ven­ció con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re que ha dut a ter­me l’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far en el seu ferm com­pro­mís amb la igual­tat de gè­ne­re i amb l’ob­jec­tiu d’era­di­car co­men­ta­ris, ac­ti­tuds i qual­se­vol ti­pus de vio­lèn­cia mas­clis­ta. Un ob­jec­tiu que re­que­reix de la col·la­bo­ra­ció de to­ta la ciu­ta­da­nia d’Al­fa­far i la realit­za­ció d’ac­cions per a edu­car en igual­tat.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.