La sè­rie in­fan­til Mi­ra­cle Tu­nes gra­va en la ciu­tat

Nou Horta - - Albal - Alboraia - REDACCIÓ

Du­rant al­guns dies del pe­río­de es­ti­val, l’úl­tim gran hit dels au­dio­vi­suals ja­po­ne­sos, Mi­ra­cle Tu­nes, ha ro­dat les seues es­ce­nes en di­fe­rents lo­ca­lit­za­cions de la pro­vín­cia de Va­lèn­cia, i en con­cret, del mu­ni­ci­pi de Ma­ni­ses. Des­prés d’es­tre­nar-se a l’abril de 2018, les seues his­tò­ries ja han re­ca­lat en al­tres paï­sos asià­tics com Tai­làn­dia o Viet­nam, i ara es­tà en pro­cés d’adap­ta­ció cap als te­le­vi­sors eu­ro­peus. Mi­ra­cle Tu­nes desen­vo­lu­pa la seua tra­ma al vol­tant de cinc xi­que­tes que trac­ten de com­ba­tre el mal mit­ja­nçant els seus po­de­ro­sos ob­jec­tes i l’ener­gia po­si­ti­va que trans­me­ten a tra­vés de la mú­si­ca i els seus balls. La his­tò­ria, en la ver­sió eu­ro­pea, es­ta­rà adap­ta­da als cos­tums pro­pis: des de la prò­pia lle­tra de les ca­nçons, l’es­ce­no­gra­fia o les tra­mes dels seus pro­ta­go­nis­tes.

L’IES Au­siàs March de Ma­ni­ses ha si­gut una de les lo­ca­lit­za­cions tria- des per a realit­zar la gra­va­ció de la mà de la pro­duc­to­ra lo­cal Me­di­te­rra­neo Me­dia Entertainment i a cà­rrec de Me­dia­set Ità­lia. Aques­ta sè­rie, ro­da­da ín­te­gra­ment en an­glès, per al seu pos­te­rior do­blat­ge en cada país, es­tà for­ma­da per un to­tal de 51 ca­pí­tols que co­rres­pon­dran a les dues pri­me­res tem­po­ra­des. A par­tir d’oc­tu­bre, la sè­rie co­me­nça­rà a eme­tre’s tant a Ità­lia com a Es­pan­ya grà­cies a Me­dia­set, ocu­pant amb açò la grae­lla del ca­nal in­fan­til Boing. Per a Ja­vier Mansilla, re­gi­dor de Tu­ris­me de l’Ajun­ta­ment de Ma­ni­ses, “es trac­ta d’una gran opor­tu­ni­tat per a por­tar el nom de Ma­ni­ses a tra­vés de la pan­ta­lla, d’aques­ta for­ma, apro­fi­tem el po­ten­cial del se­té art per a si­tuar en el ma­pa in­ter­na­cio­nal a la nos­tra ciu­tat”. “Amb aques­ta ini­cia­ti­va es pre­tén acon­se­guir que la ciu­tat de Ma­ni­ses si­ga “film-friendly”, és a dir, que es po­si­cio­ne en lo­ca­lit­za­cions per a ro­dat­ge de fic­cions”, ha afe­git el re­gi­dor de Tu­ris­me.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.