L’Ajun­ta­ment re­mo­de­la­rà la pis­ci­na amb una in­ver­sió su­pe­rior als 700.000 euros

La pis­ci­na dels xi­quets s’am­plia­rà i mi­llo­ra­rà la se­gu­re­tat dels usua­ris més xi­co­tets

Nou Horta - - Portada -

L’Ajun­ta­ment d’Al­bal in­ver­ti­rà més de 700.000 euros per al gau­di dels veïns i veï­nes del mu­ni­ci­pi. La in­ter­ven­ció usa­rà l’ac­tual pis­ci­na com a ba­se de la fu­tu­ra reha­bi­li­ta­ció en­ca­ra que pràc­ti­ca­ment el re­sul­tat se­rà una no­va pis­ci­na.

L’al­cal­de d’Al­bal, Ra­mon Ma­rí, ha re­cor­dat que es trac­ta “d’un dels meus com­pro­mi­sos d’aques­ta le­gis­la­tu­ra que se­ran reali­tat molt rà­pid amb una im­por­tant in­ver­sió per part de l’Ajun­ta­ment d’Al­bal. El pro­jec­te ja es­tà aca­bat i se­rà li­ci­tat en les prò­xi­mes set­ma­nes”.

La pis­ci­na d’Al­bal va ser alça­da fa més de qua­ran­ta anys, i en­ca­ra que des de lla­vors s’han anat realit­zant obres de mi­llo­ra, fins avui no s’ha­via realit­zat una reha­bi­li­ta­ció in­te­gral d’aques­tes ca­rac­te­rís­ti­ques i açò su­po­sa­rà que Al­bal dis­po­se d’un dels re­cin­tes més mo­derns de la co­mar­ca. El pro­jec­te con­tem­pla una ac­tua­lit­za­ció dels sis­te­mes de de­pu­ra­ció de les pis­ci­nes, la qual co­sa mi­llo­ra­rà subs­tan­cial­ment la qua­li­tat de l’ai­gua.

La no­va pis­ci­na tin­drà una pro­fun­di­tat d’1,20 m i 1,80 m mí­ni­ma i mà­xi­ma res­pec­ti­va­ment, in­cloent-hi la so­le­ra, realit­za­da mit­ja­nçant for­mi­gó pro­jec­tat, amb una es­pes­sor de 20 cm i que in­clou­rà un do­ble ma­llau amb una es­pes­sor de 20 cm i un ma­llau so­bre els murs de for­mi­gó d’exis­tents en la pis­ci­na ac­tual. Es re­bai­xa la pro­fun­di­tat de la pis­ci­na per a do­nar-li un ma­jor ús per a ac­ti­vi­tats aquà­ti­ques. Amb aques­ta ac­tua­ció es dis­mi­nueix el vo­lum d’ai­gua ne­ces­sa­ri i s’acon­se­gueix una àm­plia zo­na de bany en la qual po­der realit­zar ac­ti­vi­tats re­crea­ti­ves i es­por­ti­ves en les quals és ne­ces­sa­ri ro­man­dre al ma­teix temps en con­tac­te amb el sòl i ro­man­dre fo­ra de l’ai­gua par­teix del cos. En la pis­ci­na xi­cote­ta, s’acon­se­gui­rà unes pro­fun­di­tats de 35 cm de mà­xi­ma, a ze­ro en l’ac­cés a tra­vés d’una plat­ja. A més, es­ta­rà en l’àm­bit de la su­per­fí­cie pel que s’eli­mi­na la vo­ra de la pis­ci­na i amb el sis­te­ma plat­ja es mi­llo­ra tam­bé l’ac­cés dels més xi­co­tets.

Tam­bé es pre­veu la reor­de­na­ció de to­ta la zo­na en­jar­di­na­da man­te­nint l’ar­brat i ve­ge­ta­ció exis­tent en el pe­rí­me­tre, pe­rò s’afe­gi­ran més zo­nes d’om­bra per­què pu­guen gau­dir les veï­nes i veïns d’aques­tes no­ves ins­tal·la­cions. D’aques­ta ma­ne­ra es mi­llo­ra to­ta la zo­na en­jar­di­na­da i la pis­ci­na guan­ya en ac­ces­si­bi­li­tat. Dis­po­sa­rà de zo­na de ges­pa ar­ti­fi­cial.

Uns nous ves­tua­ris

Es pro­ce­di­rà a una re­mo­de­la­ció com­ple­ta dels ves­tua­ris, amb l’en- de­rro­ca­ment de tot el seu in­te­rior i la no­va dis­tri­bu­ció més fun­cio­nal d’aquests. Açò com­por­ta­ra can­vi d’ins­tal·la­cions i aca­bats. Per tant se­ran uns nous i mo­derns ves­tua­ris adap­tats a les per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat i mo­bi­li­tat re­duï­da. L’edi­fi­ci de ves­tua­ris cons­ta­ra de les se­güents de­pen­dèn­cies:

1.- Sa­la de mà­qui­nes de la de­pu­ra­ció.

2.- Bany Do­nes.

3.- Ves­tua­ri Do­nes.

4.- Ves­tua­ri Ho­mes.

5.- Bany Ho­mes.

6.- Far­ma­cio­la.

7.- So­co­rris­ta Do­na.

8.- So­co­rris­ta Ho­me.

9.- Bany Dis­ca­pa­ci­tats.

10.- Bany Dis­ca­pa­ci­tats. Ex­pli­ca­ren aquests nous ves­tua­ris amb ai­gua ca­len­ta en dut­xes i to­tes les ins­tal·la­cions ne­ces­sà­ries per al seu ús.

La pis­ci­na mu­ni­ci­pal ro­man obert du­rant els me­sos d’es­tiu i té com a ús fo­na­men­tal el re­crea­tiu, al­ber­gant tam­bé múl­ti­ples ac­ti­vi­tats re­la­cio­na­des amb l’en­sen­ya­ment i la pràc­ti­ca de la na­ta­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.