Més de 30 per­so­nes ofe­ri­ran in­for­ma­ció als punts vio­le­ta, a les fes­tes

Nou Horta - - Editorial - REDACCIÓ

Ala­quàs en­ce­ta les seus Fes­tes Ma­jors i ho fa amb la po­sa­da en mar­xa d’un im­por­tant Pro­to­col d’ac­tua­ció lo­cal con­tra la Vio­lèn­cia cap a les do­nes. Una ini­cia­ti­va que con­tem­pla, en­tre al­tres me­su­res, la ins­tal·la­ció de ‘’Punts Vio­le­ta’’: tau­les in­for- ma­ti­ves per ofe­rir in­for­ma­ció i aten­ció a les víc­ti­mes de vio­lèn­cia de gè­ne­re o se­xis­ta que ai­xí ho re­que­ris­quen. 30 vo­lun­ta­ris junt a les dos tèc­ni­ques mu­ni­ci­pals se­ran els en­ca­rre­gats d’ofe­rir as­ses­so­ra­ment es­pe­cia­lit­zat, per or­ga­nit­zar i do­nar una úl­ti­ma ulla­da al pla d’ac­tua­ció que es du­rà a ter­me. Les per­so­nes vo­lun­tà­ries han si­gut prè­via­ment for­ma­des per ofe­rir la mi­llor in­for­ma­ció i aten­ció, en el cas que si­ga ne­ces­sà­ria una in­ter­ven­ció, s’en­ca­rre­ga­ran d’acom­pan­yar a les víc­ti­mes als punts d’as­sis­tèn­cia de re­fe­rèn­cia pre­vis­tos per aques­ta oca­sió: po­li­cia lo­cal i/o cen­tre de sa­lut. Els ac­tes en els que es com­pta­rà amb punts vio­le­ta són els que com­pten amb ma­jor afluèn­cia de pú­blic: al Con­curs de Pae­lles (1 de se­tem­bre), Fes­ti­val Rock Ala­quàs (1 de se­tem­bre) i a les Pae­lles de la Creu (14 se­tem­bre). Per una al­tra ban­da i amb l’ob­jec­tiu de fer arri­bar el mis­sat­ge no se­xis­ta al ma­jor nom­bre de per­so­nes, s’ha dis­sen­yat un got es­pe­cial, reuti­lit­za­ble i re­ci­cla­ble per a la ce­le­bra­ció del FRA. Per a la pri­me­ra con­su­mi­ció cos­ta­rà 1€, que es tor­na­rà a la per­so­na si tor­na el got. Aquest got por­ta­rà tam­bé un mis­sat­ge se­ri­gra­fiat con­tra la vio­lèn- cia cap a les do­nes: Res­pec­ta’m: No és No.

Una al­tra de les ini­cia­ti­ves és el Con­curs de Sa­ma­rre­tes amb mi­ra­da Vio­le­ta. El pú­blic as­sis­tent po­drà dis­sen­yar i pos­te­rior­ment pre­sen­tar a con­curs les seues sa­ma­rre­tes amb mis­sat­ges i es­lò­gans no se­xis­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.