Mas­sa­ma­grell obri la fa­se de vo­ta­cions ciu­ta­da­nes dels seus Pres­su­pos­tos Par­ti­ci­pa­tius 2018

Nou Horta - - Albal - Alboraia -

Un to­tal de 175 pro­pos­tes ciu­ta­da­nes han es­tat pre­sen­ta­des en aques­ta II edi­ció. Un any més, i aquest ja és el se­gon, el Ajun­ta­ment de Mas­sa­ma­grell i con­cre­ta­ment la Re­gi­do­ria de Par­ti­ci­pa­ció Ciu­ta­da­na, obre les vo­ta­cions ciu­ta­da­nes dels seus Pres­su­pos­tos Par­ti­ci­pa­tius 2018 mit­ja­nçant el seu Por­tal de Par­ti­ci­pa­ció “Mas­sa­ma­grell Par­ti­ci­pa”. Des del 27 d’agost fins al 12 de se­tem­bre la ciu­ta­da­nia de Mas­sa­ma­grell po­drà triar la des­ti­na­ció de 120.000 €; 20.000 € més que l’edi­ció de l’any pas­sat.

Des del pas­sat 5 de ju­liol fins al 18 de ju­liol es van re­co­llir to­tes les pro­pos­tes ciu­ta­da­nes. Des­prés de l’anà­li­si i es­tu­di de via­bi­li­tat en la Co­mis­sió Fun­cio­na­rial de l’ajun­ta­ment de to­tes les ini­cia­ti­ves re­co­lli­des, i al cos­tat del seu in­for- me que es va fer pú­blic al por­tal mu­ni­ci­pal, han es­tat se­lec­cio­na­des 67 pro­pos­tes de des­pe­sa co­rrent i d’in­ver­sió.

La fa­se de vo­ta­cions es va obrir el dia 27 d’agost i es tan­ca­rà el dia 12 de se­tem­bre i el ca­nal per a les vo­ta­cions és http://par­ti­ci­pa.mas­sa­ma­grell.es/. Per po­der vo­tar to­tes les per­so­nes han de re­gis­trar-se al nos­tre por­tal de par­ti­ci­pa­ció i ac­ce­dir al ma­teix amb les cre­den­cials d’ac­cés. Cada per­so­na em­pa­dro­na­da a Mas­sa­ma­grell po­drà eme­tre el seu vot a tres pro­pos­tes ciu­ta­da­nes de cada àrea (in­ver­sió/gas­to co­rrent). Cal re­cor­dar que la in­ten­ció de vot pot can­viar-se fins al dia i l’ho­ra de tan­ca­ment de les vo­ta­cions.

Les exe­cu­cions dels pro­jec­tes co­me­nça­ran a par­tir del 19 de se­tem­bre de 2018 i en un ter­mi­ni no su­pe­rior a 30 dies l’Ajun­ta­ment de Mas­sa- ma­grell sol•li­ci­ta­rà pres­su­pos­tos a di­fe­rents em­pre­ses per co­nèi­xer el cost real de les pro­pos­tes tria­des i co­me­nçar amb la se­va exe­cu­ció. A més la Re­gi­do­ria de Par­ti­ci­pa­ció Ciu­ta­da­na in­for­ma­rà a les per­so­nes que les seues pro­po­sa­des se­ran tria­des pel sis­te­ma ma­jo­ri­ta­ri. Aquest pro­jec­te es­tà sub­jec­te al Re­gla­ment de Go­vern Obert que té apro­vat l’Ajun­ta­ment des de fa un pa­rell d’anys.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.