Xi­ri­ve­lla viu les seues fes­tes 2018

Nou Horta - - Quart De Poblet -

Amb les fes­tes del ba­rri de Sant Ra­mon com a preàm­bul en l’úl­ti­ma set­ma­na d’agost, els ac­tes de les fes­tes de Xi­ri­ve­lla es pro­lon­ga­ran fins al 22 de se­tem­bre. Qua­si un mes du­rant el qual un munt d’ac­ti­vi­tats di­ri­gi­des a to­ta la po­bla­ció om­pli­ran de co­lor, llum, mú­si­ca i so­bre­tot bon am­bient els ca­rrers de Xi­ri­ve­lla.

“En­guany, com a no­ve­tat, el pas­seig per l’hor­ta se subs­ti­tuïx per un pas­seig tea­tra­lit­zat el 5 de se­tem­bre, en què els cos­tums, les ron­da­lles i els acu­dits se­ran els pro­ta­go­nis­tes. Con­sis­teix en un re­co­rre­gut pels di­fe­rents ca­rrers i zo­nes em­ble­mà­ti­ques de Xi­ri­ve­lla men­tre el grup Ron­da­lle­tres ex­pli­ca una sè­rie d’his­tò­ries ben in­ter­es­sants so­bre la his­tò­ria i cul­tu­ra del nos­tre mu­ni­ci­pi”, ex­pli­ca Ja­vier Be­só, re­gi­dor de Fes­tes. La tra­di­cio­nal ‘Nit de les Fi­gues’ del 7 de se­tem­bre com­pta­rà amb l’ac­tua­ció del re­co­ne­gut dj Jo­sé Coll, que ame­nit­za­rà la nit amb una fes­ta Re­mem­ber, per do­nar pas més tard a mú­si­ca més ac­tual i dan­ce di­ri­gi­da a la jo­ven­tut. El tra­di­cio­nal pre­gó dels Cla­va­ris de la Ma­re de Déu de la Sa­lut tin­drà lloc el di­ven­dres 31 d’agost. En­guany la pre­go­ne­ra se­rà Pa­qui Bar­tual Ber­mell, re­gi­do­ra de Xi­ri­ve­lla. Pel que fa als ac­tes or­ga­nit­zats per la Re­gi­do­ria de Fes­tes de Xi­ri­ve­lla, co­me­nça­ran amb el Pre­gó mu­ni­ci­pal, en­guany de­di­cat al 25 Aniver­sa­ri de la Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Pa­llas­sos i Pa­llas­ses i pre­sen­tat, com és na­tu­ral, per dos clowns de re­nom: Mi­ta i Ze­ta, de la com­pan­yia 8Tea­tre. A més hi par­ti­ci­pa­ran la Ban­da del CIM, els pre­go­ners Je­sús Ja­ra i Amaia Prie­to (de l’Es­co­la de Clowns ‘[email protected] de Au­gus­to’) i Tan­que Gu­ru­gú (Asa­co Pro­duc­cio­nes), amb una ac­tua­ció que pre­tén fer re­fle­xio­nar la so­cie­tat so­bre l’ab­surd de les fron­te­res i la si­tua­ció que viuen les per­so­nes re­fu­gia­des en el món.

La ‘Mar­xa de co­lors’, el ‘Ma­ra­tó de ball per la igual­tat’, el circ, el con­curs de jo­ves can­tants ‘In­ter­pre­ta’, els mu­si­cals, l’es­port, els jocs in­fan­tils, els balls tra­di­cio­nals o l’ac­tua­ció de la Big Band se­ran al­guns dels ac­tes des­ta­cats de les fes­tes, sen­se obli­dar el ‘Pae­lles i co­lles’, que tor­na­rà a om­plir de pae­lles l’avin­gu- da de la Cons­ti­tu­ció, una ac­ti­vi­tat que l’any pas­sat va con­gre­gar vo­ra 4.000 per­so­nes. Ei­xa ma­tei­xa ves­pra­da, la coor­di­na­do­ra de fa­lles de Xi­ri­ve­lla or­ga­nit­za ‘Les fa­lles junt amb el po­ble’, una ses­sió de dj’s de les di­fe­rents fa­lles del mu­ni­ci­pi que es fa­rà al ca­rrer de l’Hor­ta Bai­xa, en­front del camp de fut­bol del po­li­es­por­tiu mu­ni­ci­pal Ra­món Sáez. I per des­com­ptat, tam­bé s’han pro- gra­mat di­ver­sos ac­tes per als ba­rris de Sa­ma­rra (av. de la Pau), ba­rri de la Llum i Vi­cen­ti­ca la Se­rra­na. Com ja és tra­di­cio­nal, se­rà el fes­ti­val de ban­des or­ga­nit­zat pel Cer­cle Ins­truc­tiu l’en­ca­rre­gat de tan­car, el 22 de se­tem­bre, les fes­tes de Xi­ri­ve­lla de 2018.

Tant l’al­cal­de com el re­gi­dor de fes­tes vo­len agrair la col•la­bo­ra­ció de les mol­tes as­so­cia­cions im­pli­ca­des en les fes­tes: cla­va­ries, grups de do­nes, fa­lles i al­tres as­so­cia­cions fes­ti­ves, grups de ball, clubs es­por­tius, Pro­tec­ció Ci­vil, Creu Ro­ja, etc. “Amb es­ta pro­gra­ma­ció –ex­pli­ca Ri­card Bar­be­rà, al­cal­de de Xi­ri­ve­lla– hem vol­gut que Xi­ri­ve­lla tor­ne a tin­dre unes fes­tes di­ver­ses, in­no­va­do­res, par­ti­ci­pa­ti­ves i re­par­ti­des per tots els ba­rris. Con­vi­dem tot el món a dis­fru­tar-les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.