La 4ª edi­ció de Fi­ral­bo­raia obri les seues por­tes

La fi­ra co­mer­cial i ar­te­sa­nal se si­tua­rà en el pas­seig Ara­gó

Nou Horta - - Portada -

Un any més, Fi­ral­bo­raia tor­na al pas­seig d’Ara­gó en la seua quar­ta edi­ció per a ofe­rir l’ofer­ta co­mer­cial, ar­te­sa­nal, so­cial i gas­tro­nò­mi­ca dels co­mer­ciants d’Al­bo­raia.

En aques­ta oca­sió, els dies 26, 27 i 28 d’oc­tu­bre la fi­ra com­pta­rà amb més de 40 es­tands de co­me­rços, ar­te­sans i un pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats re­plet ap­te per a to­tes les edats.

Aquest es­de­ve­ni­ment, or­ga­nit­zat per l’Ajun­ta­ment d’Al­bo­raia, té com a fi­na­li­tat pro­mo­cio­nar i di­na­mit­zar el co­me­rç lo­cal del mu­ni­ci­pi. Fi­ral­bo­raia com­pta amb ex­po­si­tors de di­fe­rents sec­tors: au­to­mo­ció, re­bos­te­ria, tec­no­lo­gia, pe­rru­que­ria, ten­des de ro­ba, pa­pe­re­ria, i molt més. Ai­xí ma­teix hi hau­rà ac­ti­vi­tats pro­gra­ma­des com mú­si­ca en di­rec­te, un ta­ller de re­ci­clat­ge eco­lò­gic, pin­ta ca­res, balls, ac­ti­vi­tats es­por­ti­ves a més de cas­tells in­fla­bles per a xi­quets i xi­que­tes.

D’al­tra ban­da grà­cies a la col·la­bo­ra­ció de co­mer­ciants, ar­te­sans i em­pre- ses es realit­za­ran di­fe­rents sor­teigs en­tre to­tes les per­so­nes que as­sis­tis­quen a la fi­ra. En­guany tor­na­ran les ca­ra­va­nes de men­jar, les Foo­dT­ruck arri­ba­ran el di­ven­dres 26 per a ofe­rir una pro­pos­ta gas­tro­nò­mi­ca per a tots.

Les as­so­cia­cions que par­ti­ci­pen en el pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats d’aques­ta edi­ció són: El Con­sell Re­gu­la­dor de la De­no­mi­na­ció d’Ori­gen de la Xu­fa de Va­lèn­cia, les as­so­cia­cions d’ar­te­sans AMEVENDIA i AFETAMA, l’as- so­cia­ció Ca­ra­bas­se­ra, as­so­cia­ció Lli­ber-Art, la Unió de Con­su­mi­dors de Va­lèn­cia, el Club de Ka­ra­te d’Al­bo­raia, l’Institut Ime­des i AVASFASEM. To­ta la pro­gra­ma­ció de­ta­lla­da es po­drà con­sul­tar en la web mu­ni­ci­pal: www.al­bo­ra­ya.org

Aquest es­de­ve­ni­ment té el su­port de la con­se­lle­ria d’Eco­no­mia Sos­te­ni­ble, Sec­tors Pro­duc­tius, Co­me­rç i Tre­ball, Me­troVa­len­cia, el Ser­vei Mu­ni­ci­pal d’Informació al Consumidor (SMIC) i el mer­cat mu­ni­ci­pal d’Al­bo­raia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.