L’es­co­la de la Unió Be­ne­tús­ser Fa­va­ra tin­drà un equip fe­me­ní per pri­me­ra ve­ga­da

Nou Horta - - Portada -

L’es­co­la de fut­bol ba­se de la Unió Be­ne­tús­ser Fa­va­ra ha acon­se­guit con­for­mar un equip fe­me­ní per a la tem­po­ra­da fut­bo­lís­ti­ca que és a punt de co­me­nçar. Es trac­ta del pri­mer equip fe­me­ní que té l’es­co­la en to­ta la seua his­tò­ria. La crea­ció de l’equip arri­ba com a con­se­qüèn­cia d’un llarg tre­ball del club de pro­mo­ció del fut­bol en­tre les xi­que­tes als cen­tres es­co­lars de Be­ne­tús­ser. Les deu ne­nes d’en­tre 9 i 12 anys van co­me­nçar els seus en­tre­na­ments en el camp de fut­bol del po­li­es­por­tiu mu­ni­ci­pal. Des del club es mos­tren or­gu­llo­sos de po­der com­ptar amb elles. “Per la Unió Be­ne­tús­ser Fa­va­ra és un or­gull po­der te­nir un equip fe­me­ní a l’es­co­la per pri­me­ra ve­ga­da en la nos­tra his­tò­ria”, ex­pli­ca Ale­xan­dre Ri­po­llés, di­rec­tor es­por­tiu de la Unió. L’equip, que en­tre­na­rà Ale­jan­dro Fe­rrer, se­rà el pri­mer equip fe­me­ní de l’es­co­la pe­rò no del club po­sat que l’any 2007 va ha­ver-hi un equip con­for­mat per do­nes pe­rò en ca­te­go­ria ama­teur. La crea­ció de l’equip ha es­tat fruit del tre­ball que en les úl­ti­mes tem­po­ra­des ha realit­zat el club per in­ten­tar atreu­re a les ne­nes al seu pro­jec­te. “Por­tem di­ver­sos anys tre­ba­llant l’equip. Ens arri­ba­ven ne­nes pe­rò ca­das­cu­na d’una edat di­fe­rent i va ser im­pos­si­ble con­for­mar un equip. Aquest any hem pro­mo­cio­nat el club en els col·le­gis i en xar­xes so­cials i les ne­nes que ja te­níem han aca­bat de con­vèn­cer a al­gu­nes ami­gues per­què ven­gen a ju­gar”, com­pte Ri­po­llés.

Des del club es pre­tén que el nou equip fe­me­ní si­ga la lla­vor per­què en pro­pers anys pu­guin crear-se més grups. “L’ob­jec­tiu de l’equip és el ma­teix que tots els de l’es­co­la, que les ne­nes es di­ver­tei­xen ju­gant al fut­bol, que apren­guen i que quan aca­be l’any si­guen mi­llors ju­ga­do­res”, con­clou Ri­po­llés.

Per la seua ban­da, el re­gi­dor d’Es­ports de l’Ajun­ta­ment de Be­ne­tús­ser Ra­fael del Riu va vo­ler fe­li­ci­tar en per­so­na als di­ri­gents del club el dia del pri­mer en­tre­na­ment de l’equip fe­me­ní. “Des de l’Ajun­ta­ment vo­lem tras­lla­dar-los nos­tra més sin­ce­ra en­ho­ra­bo­na pel tre­ball de pro­mo­ció del fut­bol fe­me­ní que es­tà fent el club, sa­ben que des de la re­gi­do­ria d’Es­ports vo­lem que aques­tes ini­cia­ti­ves arri­bin per que­dar-se, tre­ba­llant con­jun­ta­ment amb els nos­tres clubs en la crea­ció de més com­pe­ti­cions i més re­col­zo en la pro­mo­ció i vi­si­bi­li­tat pú­bli­ca de l’es­port fe­me­ní”, ex­pli­ca del Riu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.