Es pre­sen­ta el nou Pla d’Ac­ció Co­mer­cial

El do­cu­ment arre­ple­ga les prin­ci­pals ac­cions es­tra­tè­gi­ques a desen­vo­lu­par fins a 2022 en el sec­tor co­mer­cial de la lo­ca­li­tat

Nou Horta - - Editorial -

El Con­sell de Co­me­rç i Eco­no­mia Lo­cal va pre­sen­tar en una reunió ce­le­bra­da el pri­mer Pla d’Ac­ció d’Al­fa­far, un ins­tru­ment de re­gu­la­ció i pla­ni­fi­ca­ció es­tra­tè­gi­ca que in­te­gra ac­cions en el xi­co­tet co­me­rç més tra­di­cio­nal i en la zo­na co­mer­cial de gran su­per­fí­cie.

Du­rant la ses­sió ex­tra­or­di­nà­ria, els prin­ci­pals re­pre­sen­tants del tei­xit co­mer­cial d’Al­fa­far es van re­unir per a co­nèi­xer els de­talls d’aquest nou do­cu­ment que ana­lit­za la si­tua­ció del sec­tor i l’eco­no­mia lo­cal, ba­se de la qual par­teix el plan­te­ja­ment de qua­si cin­quan­ta ac­cions a im­ple­men­tar en els prò­xims qua­tre anys en la lo­ca­li­tat. “Al­fa­far realit­za per pri­me­ra ve­ga­da un es­tu­di tèc­nic i rea­lis­ta so­bre l’es­tat del sec­tor, una ini­cia­ti­va que re­sul­ta­va cru­cial per a re­col­zar el co­me­rç de pro­xi­mi­tat en les no­ves cir­cums­tàn­cies de com­pe­ti­ti­vi­tat ac­tuals, ai­xí com per a po­si­cio­nar una zo­na de gran su­per­fí­cie que és de les més grans d’Es­pan­ya”, ha res­sal­tat To­ni Mi­lla, pre­si­dent del Con­sell de Co­me­rç i Eco­no­mia Lo­cal. El Pla d’Ac­ció Co­mer­cial d’Al­fa­far arre­ple­ga una anà­li­si so­cio­de­mo­grà­fi­ca de la po­bla­ció, ai­xí com els re­sul­tats d’un pro­cés de re­cer­ca qua­li­ta­ti­va que ha in­vo­lu­crat al tei­xit em­pre­sa­rial, co­mer­cial i pro­fes­sio­nal d’Al­fa­far. D’aques­ta for- ma, el pla es­tra­tè­gic plan­te­ja un com­pen­dio d’ac­cions a exe­cu­tar en ma­tè­ria de co­mu­ni­ca­ció i pro­mo­ció de les àrees co­mer­cials, l’ur­ba­nis­me co­mer­cial, l’as­so­cia­cio­nis­me, ai­xí com la sen­si­bi­lit­za­ció i fo­ment del co­me­rç lo­cal, la for­ma­ció i els re­cur­sos hu­mans ne­ces­sa­ris, a més d’una opor­tu­ni­tat úni­ca per a im­pul­sar de for­ma tras­ver­sal el medi am­bient i la sa­lut en els co­me­rços.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.