Es su­pri­meix les ta­xes de les opo­si­cions per a les pla­ces d’ocu­pa­ció tem­po­ral

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far ha apro­vat en Ple Ex­traor­di­na­ri su­pri­mir les ta­xes per pre­sen­ta­ció a exa­men de les opo­si­cions per a la cons­ti­tu­ció de les bor­ses d’ocu­pa­ció tem­po­ral dels di­fe­rents llocs de l’Ad­mi­nis­tra­ció Lo­cal. Ai­xí, els i les as­pi­rants a les pro­ves dels con­cur­sos pú­blics que con­vo­que el con­sis­to­ri per a les pla­ces tem­po­rals es­ta­ran exem­pts d’un pa­ga­ment que se su­ma­va a al­tres des­pe­ses im­por­tants que su­po­sa pre­sen­tar-se a aquest ti­pus de pro­ves com el te­ma­ri o l’as­sis­tèn­cia a aca­dè­mies o pre­pa­ra­dors par­ti­cu­lars. Amb aques­ta me­su­ra apro­va­da, l’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far per­se­gueix fa­ci­li­tar el mà­xim pos­si­ble l’ac­cés a l’ocu­pa­ció pú­bli­ca de les i els pro­fes­sio­nals in­ter­es­sats in­de- pen­dent­ment de les seues cir­cums­tàn­cies eco­nò­mi­ques i in­di­vi­duals pa­ra, d’aques­ta for­ma, ga­ran­tir un con­curs pú­blic en igual­tat de con­di­cions.

La su­pres­sió de les ta­xes de les opo­si­cions lo­cals per a les pla­ces d’ocu­pa­ció tem­po­ral és una al­tra mos­tra més del com­pro­mís de l’Ajun­ta­ment per fo­men­tar l’ocu­pa­ció en la lo­ca­li­tat, en aquest cas a tra­vés de l’ocu­pa­ció pú­bli­ca, i que se su­mis­ca a al­tres ini­cia­ti­ves del con­sis­to­ri realit­za­des a tra­vés de l’Agèn­cia de Desen­vo­lu­pa­ment Lo­cal (ADL) d’Al­fa­far al llarg de tot l’any, ai­xí com els pro­gra­mes de for­ma­ció i ocu­pa­ció ju­ve­nil EMPUJU i EMCUJU als quals s’ads­criu anual­ment el con­sis­to­ri d’Al­fa­far i que per­met la con­trac­ta­ció tem­po­ral de jo­ves ti­tu­lats.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.