L’Ajun­ta­ment es su­ma al ro­sa i col·la­bo­ra en la llui­ta con­tra el càn­cer de ma­ma

No fal­ten les guar­dio­les per als do­na­tius i els la­ci­tos ro­sa pro­pis de la llui­ta con­tra el càn­cer

Nou Horta - - Editorial -

Amb mo­tiu del Dia In­ter­na­cio­nal de la Llui­ta Con­tra el Càn­cer de Ma­ma que se ce­le­bra el 19 d’Oc­tu­bre, l’Ajun­ta­ment d’Al­màs­se­ra es su­ma a aques­ta llui­ta i jun­ta­ment amb els mem­bres de l’As­so­cia­ció Con­tra el Càn­cer d’Al­màs­se­ra ha or­ga­nit­zat una ac­ti­vi­tat per a re­cap­tar fons en be­ne­fi­ci d’aques­ta cau­sa. Apro­fi­tant el dia del mer­cat am­bu­lant que té lloc tots els di­me­cres en el mu­ni­ci­pi s’ha col·lo­cat un stand on es po­den ad­qui­rir pa­ra­igües ple­ga­bles i pol­se­res de co­lor ro­sa que por­ten per le­ma “Amb tu jo do­ne la ca­ra”. No fal­ten tam­poc les guar­dio­les per als do­na­tius i els la­ci­tos ro­sa pro­pis de la llui­ta con­tra el càn­cer. Tam­bé s’ha col·lo­cat un pa­nell en blanc amb el ma­teix le­ma que les pol­se­res per­què to­tes les per­so­nes que ho desit­gen es pin­ten les mans de ro­sa i es­tam­pen les seues pet­ja­des com a sím­bol de re­col­ze en la llui­ta con­tra aques­ta ma­lal­tia.

Per la seua ban­da, l’Ajun­ta­ment d’Al­màs­se­ra s’ha fet res­sò de l’I Cer­ta­men Li­te­ra­ri MOLT MÉS PER DIR i ho es­tà pro­mo­cio­nat en les seues xar­xes so­cials i pà­gi­na web. Es trac­ta d’un cer­ta­men or­ga­nit­zat per l’As­so­cia­ció Es­pan­yo­la Con­tra el Càn­cer de Va­lèn­cia, Cas­te­lló i Ala­cant per a pa­cients amb càn­cer que el seu ob­jec­tiu és di­fon­dre mis­sat­ges de su­per­ació i de crei­xe­ment per­so­nal al ma­teix temps que sen­si­bi­lit­zar i cons­cien­ciar a la so­cie­tat so­bre aques­ta ma­lal­tia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.