Té un nou parc in­fan­til en el ca­rrer 9 d’Oc­tu­bre

L’Ajun­ta­ment ha realit­zat re­cent­ment una ins­pec­ció de se­gu­re­tat de tots els parcs in­fan­tils per a as­se­gu­rar la seua adap­ta­ció a la no­va le­gis­la­ció

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajun­ta­ment de Be­ne­tús­ser ha po­sat a la dis­po­si­ció de la ciu­ta­da­nia un nou parc in­fan­til en el ca­rrer 9 d’Oc­tu­bre per­què els més xi­co­tets i xi­co­te­tes de les fa­mí­lies pu­guen gau­dir d’un es­pai d’oci i di­ver­sió a l’ai­re lliu­re, com­plint amb les mà­xi­mes ga­ran­ties de se­gu­re­tat. Aquest parc dis­po­sa de di­ver­sos jocs in­fan­tils, a més d’una en­grun­sa­do­ra per a xi­quets xi­co­tets i una al­tra en­grun­sa­do­ra in­clu­siu.

Els apa­rells s’han ins­tal·lat so­bre un nou pa­vi­ment de cau­t­xú, amb un dis­seny de co­lors, per la qual co­sa a més de com­ptar amb una su­per­fí­cie que es­mor­teix qual­se­vol pos­si­ble cai­gu­da dels seus usua­ris, mi­llo­rant la se­gu­re­tat, ofe­reix un am­bient co­lo­rit i di­ver­tit per als me­nors. El re­cin­te al seu torn es­tà de­li­mi­tat per una tan­ca. “La crea­ció d’aquest nou parc for­ma part d’una po­lí­ti­ca des­ti­na­da a afa­vo­rir els es­pais d’oci i temps lliu­re per als més xi­co­tets. Vo­líem do­nar-li vi­da a la plaça i acon­se­guir es­pais per als xi­quets” as­sen­ya­la la regidora de Ser­veis Mu­ni­ci­pals, Lo­li Cea­ce­ro. El con­sis­to­ri ha in­ver­tit una mi­ca més de 21.000 eu­ros de fons pro­pis en la crea­ció del nou parc del ca­rrer 9 d’Oc­tu­bre. A més, re­cent­ment ha realit­zat una ins­pec­ció de se­gu­re­tat de tots els parcs in­fan­tils del mu­ni­ci­pi per a as­se­gu­rar la seua adap­ta­ció a la no­va le­gis­la­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.