La I Sant Sil­ves­tre l’Em­pal­me- Ava­pa­ce ja té ober­tes les seues ins­crip­cions

Nou Horta - - Editorial -

Se­rà un ma­tí fes­tiu en el qual la so­li­da­ri­tat es­ta­rà pre­sent des de l’ini­ci. Una pro­va en la qual el més im­por­tant se­rà pas­sar-ho bé, gau­dir de la mar­xa o de la ca­rre­ra acom­pan­yats de les fa­mí­lies i amics, apos­tant per aju­dar una gran en­ti­tat so­cial, l’As­so­cia­ció Va­len­cia­na d’aju­da a la Pa­rà­li­si Ce­re­bral (Ava­pa­ce).

Els ca­rrers de Bur­jas­sot es ves­ti­ran una ve­ga­da més de so­li­da­ri­tat, en be­ne­fi­ci d’Ava­pa­ce, diu­men­ge que ve 23 de desem­bre en la I Sant Sil­ves­tre l’Em­pal­me- Ava­pa­ce que, des de les 11.30 del ma­tí re­co­rre­rà els ca­rrers de Bur­jas­sot. A més, una ve­ga­da fi­na­lit­za­da la ca­rre­ra, hi hau­rà una gran pae­lla per a tots els par­ti­ci­pants, prè­via com­pra del ti­quet al ma­teix temps que el dor­sal. Tant la mar­xa com la ca­rre­ra tin­drà un re­co­rre­gut de 5 qui­lò­me­tres i ja po­den realit­zar-se les ins­crip­cions a tra­vés de www.cro­no­run­ner.com. El do­na­tiu és de 5€ i, si es vol gau­dir de la pae­lla, cal­drà afe­gir a aqueix im­port al­tres 3€. En el mo­ment de realit­zar la ins­crip­ció es po­drà triar ca­das­cu­na de les mo­da­li­tats, mar­xa o ca­rre­ra i si es vol pae­lla o no. A tra­vés de la ma­tei­xa web es po­dran fer tam­bé les apor­ta­cions a la Fi­la “0” en el cas que no es puga par­ti­ci­par en la ca­rre­ra o en la mar­xa. Da­vant qual­se­vol dub­te, la Fa­lla po­sa a la dis­po­si­ció dels in­ter­es­sats el mail fa­llaem­pal­me.ca­rre­ra­so­li­da­[email protected]­mail.com al que po­dran re­me­tre les seues in­quie­tuds. La ca­rre­ra com­pta amb la col·la­bo­ra­ció de l’Ajun­ta­ment de Bur­jas­sot, a tra­vés de la Re­gi­do­ria d’Es­ports, di­ri­gi­da per Ma­nuel Pé­rez Me­ne­ro i de l’es­tu­di d’ar­tis­tes fa­llers Chuky.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.