Es col·lo­ca­rà la pri­me­ra es­cul­tu­ra re­pre­sen­ta­ti­va del Ca­mí del Sant Grial

Aquest pla con­sis­teix en ana­lit­zar la po­bre­sa i de­sigual­tat del mu­ni­ci­pi i definir ac­cions de mi­llo­ra

Nou Horta - - Editorial -

La Con­se­lle­ria d’Igual­tat i Po­lí­ti­ques In­clu­si­ves ha pu­bli­cat el nou Pla Va­len­cià d’In­clu­sió i Cohe­sió So­cial (PVICS) do­nant la pos­si­bi­li­tat que els mu­ni­ci­pis re­dac­ten els seus pro­pis Pla­nes Mu­ni­ci­pals d’In­clu­sió i Cohe­sió So­cial (PMICS) mit­ja­nçant una con­vo­ca­tò­ria de sub­ven­cions. Mas­sa­ma­grell ha si­gut un dels mu­ni­ci­pis als quals se’ls ha ad­ju­di­cat aques­ta sub­ven­ció, per la qual co­sa ha ini­ciat el pro­cés de redacció del pla en el mes de se­tem­bre i es tan­ca­rà al desem­bre d’en­guany. L’ob­jec­tiu del Pla Mu­ni­ci­pal d’In­clu­sió i Cohe­sió So­cial (PMICS) és diag­nos­ti­car la si­tua­ció de po­bre­sa i l’ex­clu­sió en el mu­ni­ci­pi per a ai­xí, definir unes lí­nies d’ac­tua­ció, ob­jec­tius i ac­cions que guien la po­lí­ti­ca pú­bli­ca lo­cal en aquest sen­tit.

“El PMICS es realit­za­rà mit­ja­nçant una anà­li­si de da­des de­mo­grà­fi­ques, eco­nò­mi­ques i so­cials que ca­rac­te­rit­zen el mu­ni­ci­pi, anà­li­si al que se su­ma­ran unes en­tre­vis­tes gru­pals amb els di­fe­rents agents re­la­cio­nats amb el te­ma. Més en­da­vant tam­bé es pre­veu ha­bi­li­tar un qües­tio­na­ri on­li­ne per­què es ga­ran­tis­ca la pos­si­bi­li­tat a to­ta la ciu­ta­da­nia d’apor­tar les seues opi­nions” ex­pli­ca la regidora d’Igual­tat, Ni­na Se­púl­ve­da.

“Amb aquest pas s’ana­lit­za­rà la si­tua­ció de la de­sigual­tat en el mu­ni­ci­pi i es po­dran es­ta­blir unes lí­nies di­rec­trius que mi­llo­ren aques­ta si­tua­ció des de l’ac­ció de la po­lí­ti­ca lo­cal i d’agents so­cials” afig l’al­cal­de, Pep Ga­lar­za.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.