Pi­cas­sent Pi­cas­sent es­tal­via prop de 320 qui­lo­grams de CO2 amb el re­ci­clat­ge de l’or­gà­ni­ca

La cam­pan­ya ‘Or­ga­nit­za l’or­gà­ni­ca’ com­plix el pri­mer tri­mes­tre de fun­cio­na­ment amb la re­co­lli­da de més de 10.600 qui­lo­grams

Nou Horta - - Nou Motor -

L’Ajun­ta­ment de Pi­cas­sent con­ti­nua amb la cam­pan­ya ‘Or­ga­nit­za l’or­gà­ni­ca’, que va co­me­nçar el mes de juny i que ja ha com­plit el seu pri­mer tri­mes­tre de fun­cio­na­ment. Es trac­ta de fer un pas més en ma­tè­ria de re­ci­clat­ge, més en­llà de la ja clàs­si­ca se­pa­ra­ció de car­tró, plàs­tic i vi­dre, prou arre­la­da en­tre la po­bla­ció. La re­co­lli­da se­lec­ti­va de re­si­dus or­gà­nics es re­fe­rix a res­tes de men­jar i res­tes ve­ge­tals, sus­cep­ti­bles de de­gra­dar-se bio­lò­gi­ca­ment pels mi­cro­or­ga­nis­mes. Per ai­xò, és ne­ces­sa­ri que s’arre­ple­gue i ges­tio­ne com més rà­pi­da­ment mi­llor, per tal d’evi­tar la ge­ne­ra­ció de li­xi­viats i d’olors do­lents.

A Pi­cas­sent s’ha ini­ciat l’ex­pe­rièn­cia en una zo­na lo­ca­lit­za­da i s’han ob­tin­gut ja les pri­me­res da­des. La quan­ti­tat de fem que es pot ha­ver re­ci­clat fins al mo­ment es pot es­ti­mar a par­tir del nom­bre d’abo­ca­ments que s’han realit­zat. La xi­fra és d’un poc més de de 4.100 abo­ca­ments, per la qual co­sa si li do­nem un va­lor mit­jà apro­xi­mat de 2,5 kg per bos­sa, es­ta­ríem par­lant de més de 10.600 kg. S’es­ti­ma que, en abo­ca­ment no se­lec­tiu, ca­da qui­lo de ma­tè­ria or­gà­ni­ca no re­ci­clat emet 46,15 g/kg de re­si­du no re­ci­clat. En can­vi, si es re­ci­cla, el re­si­du emet 15,99 g/kg de re­si­du re­ci­clat per què l’es­tal­vi és de 30,16 g de CO2 per qui­lo­gram de re­si­du, per la qual co­sa es­tem par­lant d’uns 320 qui­lo­grams de CO2. Tot açò ve em­mar­cat dins d’un ob­jec­tiu que es­ta­blix la Unió Eu­ro­pea per a l’any 2020 i que im­pli­ca re­duir a un 20% els re­si­dus que es ge­ne­ren, i re­cu­pe­rar un 50% dels ma­te­rials mit­ja­nçant el re­ci­clat­ge. Pel que fa als dies amb més abo­ca­ments, s’uti­lit­za més en­tre set­ma­na, con­cre­ta­ment a mit­jans de set­ma­na que els caps de set­ma­na, de l’or­dre d’un 1,5% menys. En re­la­ció amb el com­por­ta­ment dels usua­ris, un 25% dels usua­ris que dis­po­sen de clau han abo­cat menys de 3 ve­ga­des el fem en es­tos abo­ca­dors i menys del 10% l’han abo­cat més de 30 ve­ga­des, que es con­si­de­ra­ria un ús ac­cep­ta­ble en­tre juny i se­tem­bre. Es veu un re­punt del nom­bre d’abo­ca­ments en se­tem­bre que es pre­veu que va­ja crei­xent con­for­me avan­ce l’any i es va­ja con­so­li­dant el sis­te­ma i la gent es cons­cien­cie de la im­por­tàn­cia d’es­te ti­pus de re­ci­clat­ge.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.