Xa­rra­da i ven­da so­li­dà­ria d’aqua­rel·les con­tra el càn­cer

Nou Horta - - Nou Motor -

Amb mo­tiu del Dia Mun­dial con­tra el Càn­cer de Ma­ma, que se ce­le­bra el dia 19, la Ca­sa de la Do­na va aco­llir una xa­rra­da or­ga­nit­za­da per la Jun­ta Lo­cal de To­rrent de l’As­so­cia­ció Es­pan­yo­la con­tra el Càn­cer, a cà­rrec de la doc­to­ra Ana Fe­rrer, que col·la­bo­ra ha­bi­tual­ment amb l’as­so­cia­ció lo­cal, i a la qual va as­sis­tir tam­bé la regidora de Sa­ni­tat i Igual­tat, En­car­na Ler­ma Be­só.

A més, Fran­cis­co Gar­cía Gas­cón, de l’as­so­cia­ció To­rrent d’Art, va ex­po­sar una se­lec­ció d’aqua­rel·les la ven­da de les quals, a preus as­se­qui­bles, va des­ti­na­da ín­te­gra­ment a la llui­ta con­tra el càn­cer. Les pin­tu­res es­ta­ran ex­po­sa­des fins al prò­xim 31 d’oc­tu­bre. Tam­bé, en com­prar una aqua­rel·la es par­ti­ci­pa en el sor­teig una pin­tu­ra de gran gran­dà­ria.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.