La Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Pa­llas­sos pre­sen­ta un ban­quet es­cè­nic re­plet d’hu­mor per a ce­le­brar el seu 25 aniver­sa­ri

Nou Horta - - Nou Motor -

La Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Pa­llas­sos i Pa­llas­ses de Xi­ri­ve­lla, pro­gra­ma­da del 3 a l’11 de no­vem­bre, om­pli­rà els tea­tres, ca­rrers i pla­ces del mu­ni­ci­pi amb el mi­llor tea­tre d’hu­mor, pro­ta­go­nit­zat sem­pre pels mes­tres del clown, amb un am­pli ven­tall de pro­pos­tes que con­ju­ga­ran di­fe­rents re­gis­tres des del circ, la mú­si­ca en di­rec­te, el tea­tre de ma­rio­ne­tes, fins a l’il·lu­sio­nis­me, els jocs acro­bà­tics o el ca­ba­ret. Una dot­ze­na de com­pan­yies pro­ce­dents de la geo­gra­fia lo­cal, na­cio­nal i in­ter­na­cio­nal des­em­bar­ca­ran en Xi­ri­ve­lla en no­vem­bre amb pro­pos­tes es­cè­ni­ques i lú­di­ques per a tots els pú­blics que fa­ran vo­lar la ima­gi­na­ció de xi­co­tets i ma­jors, ali­men­tar l’ale­gria i pin­tar els som­riu­res. I tot açò amb en­tra­des molt ac­ces­si­bles que abas­ten des dels 4€ als 6€.

So­ta la ba­tu­ta ar­tís­ti­ca i ab­sur­da del clown ca­ta­là Gui­llem Al­bà, sis mú­sics-ac­tors inau­gu­ra­ran dis­sab­te 3 de no­vem­bre el 25 aniver­sa­ri del fes­ti­val amb La Ma­ra­bun­ta. Un joc de di­ver­sió sen­se pre­ju­di­cis per a to­ta la fa­mí­lia que pu­ja­rà a l’es­ce­na­ri del Tea­tre Au­di­to­ri Mu­ni­ci­pal de Xi­ri­ve­lla per a per­dre’s des­prés pel pati de bu­ta­ques amb els es­pec­ta­dors en una gran fes­ta es­cè­ni­ca amb mú­si­ca en di­rec­te. Un al­tre dels plats forts d’aques­ta no­va edi­ció se­rà El úl­ti­mo bu­fón, de Leo Bas­si. L’ar­tis­ta sa­tí­ric ret ho­me­nat­ge en aquest es­pec­ta­cle al seu be­sa­vi i ger­mà, tots dos pa­llas­sos, des­prés de des­co­brir unes gra­va­cions inè­di­tes realit­za­des pels ger­mans Lu­miè­re.

Cinc es­tre­nes en la nos­tra co­mu­ni­tat

Els es­pec­ta­dors de la 25ª Mos­tra de Pa­llas­sos po­dran veu­re tam­bé cinc es­tre­nes en terres va­len­cia­nes. En Gran Zam­pano, la com­pan­yia ara­go­ne­sa Ci­vi-Ci­viac re­co­rre­rà els ca­rrers de la lo­ca­li­tat en una ac­ció iti­ne­rant a bord de la seua lo­co­mo­to­ra ex­pe­ri­men­tal, ei­xi­da d’un temps pas­sat de fan­ta­sia, mes­cla de tec­no­lo­gia i me­cà­ni­ca, que acos­ta­rà al pú­blic a una èpo­ca d’en­giny i re­vo­lu­ció in­dus­trial. Amb mo­tiu dels deu anys del nai­xe­ment de Pis­ta­ca­tro, l’em­ble­mà­ti­ca com­pan­yia de nou circ ga­llec do­na­rà a Xi­ri­ve­lla el seu mor­tal més arris­cat: Outono. Un mun­tat­ge de sa­la que ret ho­me­nat­ge als pa­llas­sos clàs­sics amb una his­tò­ria ex­pli­ca­da a tra­vés d’una com­pan­yia de clowns en ple­na cri­si. I ba­sa­da en El Qui­jo­te de Cer­van­tes, la com­pan­yia po­lo­ne­sa Pi­na Po­lar pre­sen­ta Don­na Qui­xo­ta en la qual a tra­vés del tea­tre, la co­mè­dia, el clown i el circ s’ex­pli­ca la di­ver­ti­da his­tò­ria de Pi­na. Els ma­dri­lenys Ale Hop Circ con­vi­da­ran per la seua ban­da als es­pec­ta­dors a viu­re una aven­tu­ra in­sò­li­ta en Ima­gi­na Cir­co, Pre­mi del Ju­rat en el Fes­ti­val In­ter­na­cio­nal de Di­rec­ció de Circ de St. Pe­ters­burg i Pre­mi del Pú­blic en el Fes­ti­val In­ter­na­cio­nal d’Arts de Ca­rrer Mon­te­pe­llier, en­tre uns al­tres. Un tre­ball inè­dit tam­bé en la nos­tra co­mu­ni­tat que con­vi­da a en­din­sar-se en un món de fan­ta­sia ple de per­so­nat­ges d’un al­tre temps, na­rra­dors i ar­tis­tes dis­po­sats a des­per­tar les emo­cions. I arri­ben tam­bé per pri­me­ra ve­ga­da a terres va­len­cia­nes els Pa­ya­sos de ma­de­ra de la pres­ti­gio­sa Com­pa­ñía de Ma­rio­ne­tas Her­ta Fran­kel. Des­ti­na­da a tots els pú­blics i es­pe­cial­ment a l’in­fan­til, es trac­ta d’un mun­tat­ge ca­rre­gat d’il•lu­sio­nis­me que atre­so­ra di­ver­sos re­co­nei­xe­ments: Pup­pet Sty­ling Award, Vi­sual Arts Award, o el 3rd Gol­den Mag­no­lia Shang­hái International Pup­pet Fes­ti­val and Com­pe­ti­tion. Amb una poè­ti­ca po­sa­da en es­ce­na, la com­pan­yia ca­ta­la­na ret ho­me­nat­ge als grans pa­llas­sos del se­gle XX com Fra­te­lli­ni, An­to­net, Grock, Ri­vel o Po­pov. La ca­rrers i pla­ces de Xi­ri­ve­lla es con­ver­ti­ran en es­ce­na­ris oberts al pú­blic amb di­fe­rents pro­pos­tes es­cè­ni­ques. El crit d’en­tu­sias­me Yee-Haw de la Ban­da de Otro ens tras­lla­da­rà al vell Oest amb un es­pec­ta­cle mu­si­cal de circ, ma­la­ba­ris­tes i pa­llas­sos. Un di­ver­tit (des)con­cert tan es­pe­cial com ca­das­cun dels com­po­nents d’aques­ta com­pan­yia an­da­lu­sa. I amb ma­la­bars, mà­gia i equi­li­bris im­pos­si­bles, Los Bar­lou pre­sen­ta­ran el seu tre­ball mul­ti­dis­ci­pli­na­ri Set up. Una di­ver­ti­da bo­ge­ria fre­nè­ti­ca d’ac­cions de clown pro­ta­go­nit­za­da per tres ex­cèn­trics per­so­nat­ges.

Mos­tre­ta in­fan­til

I dis­sen­ya­da es­pe­cí­fi­ca­ment per als es­co­lars d’Edu­ca­ció In­fan­til i de Pri­mà­ria de to­ta la po­bla­ció de Xi­ri­ve­lla, en ses­sions ma­tu­ti­nes que aco­lli­rà el Tea­tre Au­di­to­ri Mu­ni­ci­pal, la Mos­tre­ta in­fan­til d’aques­ta 25ª edi­ció pro­po­sa tres tre­balls tan di­fe­rents com a sug­ge­ri­dors. Es­tre­na en la nos­tra co­mu­ni­tat se­rà Her­ma­nos Sa­que­ti,, dels ex­tre­menys A sa­co Pro­duc­cio­nes. Un duo clàs­sic de pa­llas­sos en el qual a tra­vés de di­ver­sos nú­me­ros cò­mics mos­tra­ran als alum­nes de Pri­mà­ria que no exis­tei­xen fron­te­res quant al riu­re es re­fe­reix, si­ga quin si­ga l’edat o cul­tu­ra. Que els som­nis po­den com­plir-se pe­rò sen­se obli­dar mai que l’es­fo­rç i el tre­ball són ne­ces­sa­ris per a acon­se­guir-los és el mis­sat­ge que lla­nça, per la seua ban­da, So­na­ta Cir­cus. Un es­pec­ta­cle en el qual els va­len­cians La Trou­pe Ma­la­bó bol­quen tot el seu en­giny i hu­mor a tra­vés de l’òpe­ra, el cant i es­tranys ins­tru­ments mu­si­cals en­llaçats amb el clown i el circ. I des­ti­nat per al pú­blic in­fan­til, els tam­bé va­len­cians Ta­ran­nà Tea­tre pre­sen­ten una adap­ta­ció lliu­re per a dos pa­llas­sos del clàs­sic L’illa del Tre­sor, de Ro­bert Louis Ste­ven­son. La Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Pa­llas­sos i Pa­llas­ses és un pro­jec­te cul­tu­ral ini­cia­ti­va de la Re­gi­do­ria de Cul­tu­ra de l’Ajun­ta­ment de Xi­ri­ve­lla, pa­tro­ci­nat per la Dipu­tació de Va­lèn­cia, la Con­se­lle­ria de Cul­tu­ra de la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na i el Mi­nis­te­ri de Cul­tu­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.