Ca­ta­rro­ja con­vo­ca la XXXVII edi­ció dels Pre­mis Vi­la

El pas­sat di­marts 16 oc­tu­bre, va arran­car la III Set­ma­na de l’Eco­no­mia Lo­cal que va aco­llir el TAC de Ca­ta­rro­ja

Nou Horta - - Portada -

L’Ajun­ta­ment de Ca­ta­rro­ja ja ha apro­vat les ba­ses del XXXVII Pre­mi Vi­la de Ca­ta­rro­ja, un cer­ta­men que guar­do­na les mi­llors apor­ta­cions a la cul­tu­ra des de di­ver­ses ves­sants

La Set­ma­na de l’Eco­no­mia Lo­cal va ser un punt d’en­con­tre en­tre em­pre­ses, en­ti­tats i per­so­nes tre­ba­lla­do­res, que ha ser­vit per a re­fo­rçar l’eco­no­mia lo­cal.

La set­ma­na es va ini­ciar el di­marts 16 d’oc­tu­bre amb una tau­la re­do­na amb el Di­rec­tor Ge­ne­ral d’Eco­no­mia, Em­pre­ne­do­ria i Coo­pe­ra­ti­vis­me del Con­sell, Fran­cis­co Ál­va­rez; la Pre­si­den­ta de l’As­so­cia­ció Va­len­cia­na pel Fo­ment de l’Eco­no­mia del Bé Co­mú, Ma­ria Ami­gó; i la Se­cre­tà­ria de l’Ajun­ta­ment de Ca­ta­rro­ja, Re­me­dios Pé­rez, que va ex­pli­car la in­clu­sió de clàu­su­les so­cials en la con­trac­ta­ció pú­bli­ca. Tam­bé el Fo­ro Em­pre­sa­rial de l’Hor­ta Sud, va or­ga­nit­zar al­tra tau­la re­do­na on re­pre­sen­tants de la Fun­da­ció No­va­te­rra, Koo­pe­ra, Ma­ni­pu­la­dos Ca­ta­rro­ja i Leo­nar­do Ges­tión de Re­si­duos do­na­ren a co­néi­xer la seua prò­pia ex­pe­rièn­cia en re­la­ció amb l’Eco­no­mia del Bé Co­mú i la res­pon­sa­bi­li­tat so­cial de les em­pre­ses.

El ma­tí del di­me­cres va es­tar de­di­cat al Fò­rum d’Ocu­pa­ció. Di­ver­ses en­ti­tats col·la­bo­ra­do­res realit­za­ren en­tre­vis­tes de tre­ball en­tre les per­so­nes ins­cri­tes, tam­bé es por­ta­ren a ter­me ta­llers pràc­tics en re­la­ció amb la re­cer­ca d’ocu­pa­ció D’al­tra ban­da, la ves­pra­da se va cen­trar en un ta­ller d’em­pre­ne­do­ria de­di­cat a “l’apo­de­ra­ment de la do­na en sec­tors mas­cu­li­nit­zats”, sub­ven­cio­nat per la Dipu­tació de Va­len­cià i amb una con­fe­rèn­cia de Ma­ria Lui­sa Mol­tó Car­bo­nell, di­rec­to­ra de la Cà­te­dra d’Eco­no­mia Fe­mi­nis­ta de la Uni­ver­si­tat de Va­lèn­cia.

II pre­mis Ca­ta­rro­ja Em­prén

La col·la­bo­ra­ció en­tre em­pre­ses, tre­ba­llant el te­ma del net­wor­king, va ocu­par el ma­tí del di­jous 18 d’oc­tu­bre: pri­mer amb una xe­rra­da ex­pli­ca­ti­va dels avan­tat­ges d’es­ta pràc­ti­ca i una ses­sió de con­tac­tes en­tre em­pre­sa­ris. La cloen­da que te­nia que ce­le­brar-se a la ves­pra­da amb l’en­tre­ga de la II edi­ció dels Pre­mis Ca­ta­rro­ja Em­prén, uns guar­dons des­ti­nats a per­so­nes em­pre­ne­do­res i em­pre­ses lo­cals, va ha­ver d’ajor­nar-se per cul­pa de les in­cle­mèn­cies me­teo­ro­lò­gi­ques.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.