Arri­ba la XVI edi­ció de Ca­ta­cum­ba Film Fes­ti­val a Go­de­lla

Nou Horta - - Portada -

Ca­ta­cum­ba, el fes­ti­val de ci­ne­ma, afron­ta la seua 16ª edi­ció que tin­drà lloc del 31 d’oc­tu­bre al 4 de no­vem­bre en el tea­tre Ca­pi­to­lio.

Ca­ta­cum­ba, el fes­ti­val de ci­ne­ma que va nài­xer amb el se­gle, afron­ta la seua 16ª edi­ció que tin­drà lloc del 31 d’oc­tu­bre al 4 de no­vem­bre en el tea­tre Ca­pi­to­lio de Go­de­lla.

La pro­pos­ta s’ha con­so­li­dat du­rant aquests úl­tims anys amb una pro­gra­ma­ció in­no­va­do­ra que «baix el pa­ra­igua de ci­ne­ma clan­des­tí, un­der­ground i ex­pe­ri­men­tal arre­ple­ga pro­duc­cions ci­ne­ma­to­grà­fi­ques in­de­pen­dents que ofe­rei­xen una mi­ra­da al­ter­na­ti­va crea­da a par­tir de la trans­ver­sa­li­tat que per­met el llen­guat­ge fíl­mic», ex­pli­ca Ser­gi In­clán, co­di­rec­tor de Ca­ta­cum­ba Film Fes­ti­val al cos­tat de Ja­vier Llo­rens. «Per al po­ble de Go­de­lla és un ver­ta­der lu­xe po­der com­ptar amb un fes­ti­val d’es­tes di­men­sions, on ca­da any veiem tre­balls d’una qua­li­tat im­pa­ga­ble i gau­dim amb la gran ofer­ta d’ac­ti­vi­tats pa­ral•le­les que es pro­gra­men per a tots els pú­blics», apun­ta la regidora de Cul­tu­ra, Ta­tia­na Pra­des.

El fes­ti­val alça­rà el te­ló el prò­xim di­me­cres 31 d’oc­tu­bre en una ga­la d’inau­gu­ra­ció que com­pta­rà amb el con­cert del grup va­len­cià La Pla­ta. A par­tir d’ací, més de cin­quan­ta pro­jec­cions, en­tre llarg­me­trat­ges i curt­me­trat­ges, i ac­ti­vi­tats pa­ral•le­les per a edul­co­rar la seua pro­gra­ma­ció. En­tre elles, una ma­ti­né in­fan­til di­ri­gi­da als més xi­co­tets, amb la pro­jec­ció de la pel•lí­cu­la El con­te de la prin­ce­sa Ka­gu­ya del di­rec­tor ja­po­nès Isao Ta­kaha­ta, el ja tra­di­cio­nal con­curs de crits i el ci­ne­ma- con­cert de clau­su­ra, en el qual An- to­nio J. Igle­sias & mi­co33 am­bien­ta­ran mu­si­cal­ment di­fe­rents frag­ments del ci­ne­ma clàs­sic. A més, el 2 de no­vem­bre Ca­ta­cum­ba tras­lla­da­rà el fes­ti­val a la seu de la Fil­mo­te­ca Va­len­cia­na per a una ses­sió ma­ti­nal de ci­ne­ma un­der­ground. Obres pro­ce­dents de se­tan­ta na­cio­na­li­tats s’han pre­sen­tat a la pre­sent edi­ció del fes­ti­val de curt­me­trat­ges de Ca­ta­cum­ba. Els tre­balls fi­na­lis­tes com­pe­tei­xen en qua­tre sec­cions: la secció ofi­cial, el pre­mi al curt­me­trat­ge més en­tran­ya­ble, la de­di­ca­da al Stop Mo­tion i Va­lèn­cia Ci­ne­ma, secció re­ser­va­da a la ci­ne­ma­to­gra­fia lo­cal. Ca­ta­cum­ba re­par­teix 2.500 eu­ros en pre­mis, a més de les seues pe­cu­liars es­ta­tui­lles –els Fe­tus d’Or i la Ni­na Tren­ca­da–, que en­guany han si­gut ela­bo­ra­des per l’ar­tis­ta Diego Fer­mín. A les eclèc­ti­ques col•la­bo­ra­cions del fes­ti­val es su­ma tam­bé la de l’il•lus­tra­dor Mar­tín Ló­pez, au­tor de la imat­ge grà­fi­ca de la pre­sent edi­ció. To­ta la pro­gra­ma­ció es pot con­sul­tar en www.ca­ta­cum­ba.org.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.