L’Ajun­ta­ment de To­rrent con­vo­ca aju­des al trans­port per a es­tu­diants

Po­den ac­ce­dir a les sub­ven­cions els jo­ves que cur­sen es­tu­dis post-obli­ga­to­ris fo­ra de To­rrent

Nou Horta - - Portada -

Po­den ac­ce­dir a les sub­ven­cions els jo­ves que cur­sen es­tu­dis postobli­ga­to­ris fo­ra de To­rrent

Els es­tu­diants me­nors de 30 anys po­den sol·li­ci­tar fins al 27 d’oc­tu­bre les aju­des del pro­gra­ma En Tra­jec­te, un fi­na­nça­ment par­cial de les des­pe­ses de des­plaça­ment du­rant el curs aca­dè­mic 2018-2019. Po­den sol·li­ci­tar les aju­des, que os­cil·len en­tre 100 i 300 €, els jo­ves que cur­sen es­tu­dis post-obli­ga­to­ris (uni­ver­si­ta­ris, for­ma­ció pro­fes­sio­nal de grau mit­jà i su­pe­rior, for­ma­ció pro­fes­sio­nal bà­si­ca, pro­gra­mes de for­ma­ció ocu­pa­cio­nal per a jo­ves amb dis­ca­pa­ci­tat i en­sen­ya­ments ar­tís- tics i mu­si­cals pro­fes­sio­nals o su­periors) fo­ra de To­rrent.

A més de ser me­nors de 30 anys, els be­ne­fi­cia­ris han d’es­tar em­pa­dro­nats a To­rrent, es­tar ma­tri­cu­lats en els es­tu­dis en rè­gim pre­sen­cial i tin­dre una ren­da fa­mi­liar no su­pe­rior a 25.000 €. To­ta la informació i els de­talls de la con­vo­ca­tò­ria d’es­tes aju­des es­tan dis­po­ni­bles en les ofi­ci­nes del CIJ To­rrent (Edi­fi­ci Me­tre – Avin­gu­da al Ve­dat, 103 i en el se­güent en­llaç: http://www.to­rrent­jo­ve.com/no­ve­da­des/i/12728/90/en-tra­jec­te-ayu­das-al-trans­por­te-pa­ra-es­tu­dian­tes

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.