Pai­por­ta pro­mou la cam­pan­ya ‘Anem al mer­cat’

Nou Horta - - Portada -

Aques­ta cam­pan­ya, di­ri­gi­da a l’alum­nat de quart de Pri­mà­ria, es­tà en­fo­ca­da a la di­na­mit­za­ció de la vi­da del mer­cat mu­ni­ci­pal i a pro­mo­ure hà­bits ali­men­ta­ris saludables.

La Re­gi­do­ria d’Ocu­pa­ció i Co­me­rç de l’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta ha po­sat en mar­xa la cam­pan­ya ‘Anem al mer­cat’, di­ri­gi­da a l’alum­nat de quart de Pri­mà­ria, i en­fo­ca­da a la di­na­mit­za­ció de la vi­da del mer­cat mu­ni­ci­pal i a pro­mo­ure hà­bits ali­men­ta­ris saludables. En­tre els ob­jec­tius d’’Anem al mer­cat’ tam­bé es tro­ben el co­nei­xe­ment i la fa­mi­lia­rit­za­ció amb les di­fe­rents pa­ra­des i ali­ments que es ve­nen al mer­cat, la pro­mo­ció de l’in­te­rés per te­mes d’ali­men­ta­ció i nu­tri­ció en la po­bla­ció in­fan­til, i el fo­ment del tre­ball en equip. Amb aques­tes me­tes, i la col·la­bo­ra­ció de nu­tri­cio­nis­tes col·le­giats, el con­sis­to­ri con­vi­da a les clas­ses de quart de Pri­mà­ria a que vi­si­ten el mer­cat i realit­zen to­ta una sè­rie d’ac­ti­vi­tats amb les que po­den apren­dre en pro­fun­di­tat les ne­ces­si­tats d’una die­ta equi­li­bra­da, i les pos­si­bi­li­tats que els dó­na el co­me­rç de pro­xi­mi­tat i pro­duc­tes frescs que po­den tro­bar al mer­cat.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.