Al­fa­far pre­sen­ta el nou Pla d’Ac­ció Co­mer­cial en 10 me­sos

L’em­pre­sa a la qual es va ad­ju­di­car la ins­tal·la­ció de la pis­ta mul­ti­de­por­ti­va no es­tà com­plint amb els ter­mi­nis pre­vis­tos en el con­trac­te

Nou Horta - - Portada -

El do­cu­ment arre­ple­ga les prin­ci­pals ac­cions es­tra­tè­gi­ques a desen­vo­lu­par fins a 2022 en el sec­tor co­mer­cial.

L’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far pren­drà me­su­res ju­rí­di­ques da­vant l’in­com­pli­ment dels ter­mi­nis en la ins­tal·la­ció de la pis­ta mul­ti­de­por­ti­va en la Plaça Corts Va­len­cia­nes per part de l’em­pre­sa que va ob­te­nir la li­ci­ta­ció. L’al­cal­de Juan Ra­món Ad­sua- ra, jun­ta­ment amb di­ver­sos re­gi­dors, s’ha des­plaçat per­so­nal­ment al Ba­rri Sant Jor­di per a in­for­mar a les i els veïns de les raons de la de­mo­ra en la ins­tal·la­ció de la pis­ta mit­ja­nçant el re­par­ti­ment d’una car­ta en la qual s’ex­po­sen els mo­tius. Se­gons ha po­gut sa­ber l’ajun­ta- ment, l’em­pre­sa que va ob­te­nir la li­ci­ta­ció per a dur a ter­me l’ac­tua­ció, des­prés de les va­lo­ra­cions tèc­ni­ques i ju­rí­di­ques que dis­po­sa la no­va Llei de Con­trac­ta­ció Pú­bli­ca, ha sub­con­trac­tat al seu torn la fo­na­men­ta­ció i la com­pra de la pis­ta a ter­ce­res em­pre­ses. Aques­tes no es­tan com­plint amb els ter­mi­nis acor­dats en el con­trac­te d’obra. Da­vant aques­ta si­tua­ció, l’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far ha de­ci­dit em­pren­dre me­su­res ju­rí­di­ques con­tra l’em­pre­sa i es com­pro­met a dur a ter­me to­tes les ac­cions per­ti­nents i que es­ti­guen al seu abast per a acon­se­guir la ins­tal·la­ció de la pis­ta mul­ti­de­por­ti­va en la ma­jor bre­ve­tat pos­si­ble i sem­pre com­plint amb les ca­rac­te­rís­ti­ques i les ga­ran­ties de se­gu­re­tat anun­cia­des per al seu gau­di de to­ta la ciu­ta­da­nia d’Al­fa­far. Ai­xí ma­teix, el con­sis­to­ri la­men­ta la si­tua­ció i es dis­cul­pa per les pos­si­bles mo­lès­ties oca­sio­na­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.