La go­ta fre­da i les plut­ges arri­ben a la Co­mar­ca

Nou Horta - - Editorial - Nou Hor­ta

El di­jous a la ves­pra­da s’en­via­va la pri­me­ra aler­ta ta­ron­ja de go­ta fre­da a la co­mar­ca de l’Hor­ta i Va­lèn­cia, amb els pri­mers talls de ca­rre­te­res com per exem­ple la pis­ta de Si­lla, i molts més ca­rrers, vies i pas­sos sub­te­rra­nis. El tem­po­ral ens dei­xa­va, cot­xes atra­pats, tan­ca­ments de mu­seus, par­ques, cen­tres d’edu­ca­ció, es­co­les d’adults, ce­men­te­ris, etc. Per al­tra ban­da, la lí­nia 1 de Te­tra­va­lèn­cia que­da­va inun­da­da en­tre To­rrent-Font Al­ma­guer, i Ford Al­mus­sa­fes sus­pe­nia el torn de nit per ga­ran­tir la se­gu­re­tat de tots els tre­ba­lla­dors. Des­de la nos­tra re- dac­ció es­pe­rem que es nor­ma­lit­ze la si­tua­ció als prò­xims dies. I so­bre les no­tí­cies de la co­mar­ca, la quar­ta edi­ció de Fi­ral­bo­raia obri les seues por­tes. Xi­ri­ve­lla ce­le­bra 25 anys de la Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Pa­llas­sos, a Pai­por­ta el fes­ti­val ‘Mon de Con­tes, va­lo­ra la na­rra­ció oral. El pro­gra­ma d’’Alum­nat Ac­tiu’ com­pta aquest curs es­co­lar amb un 40% més d’es­tu­diants, i Al­fa­far pre­sen­ta el nou Pla d’Ac­ció Co­mer­cial.

Fi­nal­ment, no et per­gues l’ar­ti­cle del Grup Ve­te­ri­na­ri.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.