L’Ajun­ta­ment rep 600 pro­pos­tes en la se­go­na en­ques­ta de par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na

Nou Horta - - Editorial -

Fi­na­lit­za­da ja la pri­me­ra fa­se de pre­sen­ta­ció de pro­pos­tes de l’en­ques­ta ciu­ta­da­na, els tèc­nics de l’Ajun­ta­ment d’Al­daia es dis­po­sen ara a se­lec­cio­nar i va­lo­rar la via­bi­li­tat le­gal i eco­nò­mi­ca dels pro­jec­tes pre­sen­tats. Pos­te­rior­ment ela­bo­ra­ran un do­cu­ment on s’enu­me­ra­ran les pro­pos­tes ad­me­ses –un mà­xim de vint- per­què la ciu­ta­da­nia, en la se­go­na fa­se de l’en­ques­ta, trie els tres pro­jec­tes que es ma­te­ria­lit­za­ran.

Du­rant els pas­sats me­sos s’han re­but un to­tal de 600 pro­pos­tes so­bre pro­jec­tes d’in­ver­sions mu­ni­ci­pals. El veï­nat ha lliu­rat aques­tes pro­pos­tes pre­sen­cial­ment a tra- vés d’ur­nes ha­bi­li­ta­des en l’Ajun­ta­ment, en el Cen­tre Ma­til­de Salvador i en el Cen­tre Vi­cent An­drés Es­te­llés o te­le­mà­ti­ca­ment mit­ja­nçant el co­rreu elec­trò­nic par­ti­ci­pa­[email protected]­ta­men­tal­daia.org o el what­sapp de Par­ti­ci­pa­ció Ciu­ta­da­na 664 523 141.

En ca­da pa­pe­re­ta, els veïns i veï­nes d’Al­daia po­dien plan­te­jar fins a tres in­ver­sions per al mu­ni­ci­pi sem­pre que no su­pe­raren els 50.000 eu­ros per pro­jec­te i que es­ti­gue­ra en­glo­bat dins de les com­pe­tèn­cies mu­ni­ci­pals. Fi­nal­ment, l’Ajun­ta­ment des­ti­na­rà 150.000 eu­ros a re­par­tir en­tre els tres pro­jec­tes que si­guen triats per la ciu­ta­da­nia en la se­go­na fa­se de l’en­ques­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.